Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kā kļūt par audžuģimeni?

     9.aprīlī  VBTAI vecākā referente Inese Upe tikās ar Aglonas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas deputātiem.  Tikšanās laikā tika pārrunāti audžuģimeņu jautājumi. Deputāti interesējās par audžuģimeņu kustību Latvijā, par Aglonas novada audžuģimenēm, kā kļūt par audžuģimeni, kādos gadījumos bērnus ievieto šajās ģimenēs. Aglonas novadā ir septiņas ļoti jaukas audžuģimenes, taču gribētos, lai to skaits būtu kuplāks. Uz doto brīdi rindā uz vietu audžuģimenē gaida 30 bērni.  I.Upe deva ieteikumus, kādu atbalstu novada dome varētu sniegt novada audžuģimenēm.

Domāju, ka novadā ir cilvēki, kuri labprāt gribētu uzņemt savā ģimenē bērnus, kuriem trūkst māju siltuma, tāpēc sniedzu plašāku informāciju par iespējām kļūt par audžuģimeni.

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.

Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam. Šādā gadījumā ir obligāti nepieciešams psihologa atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei šādos gadījumos: bērna vecāki ir miruši, bērns ir atrasts,bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, bērna vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības, bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem, vecāki ilgstoši slimo.

Kā kļūt par audžuģimeni? Pirmkārt,  jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegumu noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ārsta izziņu par veselības stāvokli. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu. Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas mājas lapā. Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.

Audžuģimene saņem:

• atlīdzību 113,83 EUR mēnesī neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita;

• pabalstu bērna uzturam (Aglonas novadā  170,74 EUR);

• vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā  (Aglonas novadā  106,72 EUR);

• pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.

Labklājības ministrija nodrošina psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu apmācību.

Pēc Aglonas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas V.Krīvānes informācijas

sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv