Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kāds aizejošais gads bijis Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādei?

Atskatoties uz aizvadītā gada veikumu un izvērtējot to, atcerēsimies un atmiņā izcelsim labo – veiksmes, panākumus, uzvaras, gandarījumu un prieku. Nav nozīmes, vai tās ir lielas lietas, vai pavisam sīki un šķietami nenozīmīgi sīkumi.

Kopumā 2013. gads mūsu sistēmai nav bijis slikts. Mēs sniedzam izglītību un zināšanas bērniem. Visu , kas noticis gada laikā, nevar izstāstīt vai atspoguļot pāris teikumos. Šobrīd PII iestājusies svētku sajūta. Gan lielie, gan mazie gaida gada skaistākos svētkus.
Mums, PII darbiniekiem, ir paties prieks par to, ka 2013.gadā bērnu skaits grupās palielinājās, tagad mēs esam jau 82.
Pirmsskolas izglītībā nopietni ienākusi vecākā pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošana skolai, tāpēc savu darbu plānojam ar īpašu vērību. 2013.gadā galvenais pirmsskolas uzdevums bija mācību satura apguves formu pilnveidošana, mācību vides radīšana grupās bērnu iztēles, patstāvīgas pētnieciskās un radošās darbības nodrošināšanai.
PII aktīvi organizē pedagoģisko darbību, ir atvērta vecākiem un kolēģiem.
Darbu ar bērniem var raksturot kā brīnumainu krāsu paleti, kur sarkanā krāsa pauž īpašu mīlestību, zaļā – pacietību un mieru, dzeltenā – pozitīvismu un smaidu, oranžā – piesātinātību un dažādību, zilā – cerību, baltā – tīrību un nevainību…
Svarīga ir katra krāsa un tikai visu šo krāsu sajaukums veido profesionalitāti, kuras pamats ir dzīves gudrība un zināšanas.
Mēs lepojamies, ka pirmsskolā strādā radošas un zinošas skolotājas , un prieks par to, ka mūsu iestādes pedagogu saimi kuplinājušas jaunas un perspektīvas skolotājas.
Lai īstenotu izvirzītos uzdevumus, katrs pedagogs mācību gada laikā dalījās pieredzē, radot iespēju vērot integrētās rotaļnodarbības visās vecuma grupās. Analizējām un apkopojām bērnu prasmes, spējas un zināšanas.
Mācību gada laikā krietni ir papildināts un pilnveidots metodisko materiālu krājums- sapirkti jauni mācību uzskates līdzekļi, didaktiskās spēles, izdales materiāli un attīstošās rotaļas.
Bagātinājām bērnu emocionālo pasauli ar interesantiem, pārdomātiem un daudzveidīgiem pasākumiem.
Turpinājām kopt savas tradīcijas, kā arī radoši papildinājām ar jauniem pasākumu veidiem.
Jauks pasākums bija sižeta – lomu rotaļu skate, kur skolotāju radošais gars izpaudās prezentācijās. Neizpalika regulārās tematiskās izstādes grupās saistībā ar gadalaiku ritumu. Ar labiem panākumiem piedalījamies mazo dziedātāju konkursā “Cālis” un pārstāvējām Aglonas novadu Daugavpilī. Piedalījāmies dažādos zīmējumu konkursos, aktīvi apmeklējām piedāvātos pasākumus bērniem, strādājām kopīgās talkās, sadarbībā ar vecākiem gatavojām izstādes katrā gadalaikā un aktīvi sportojām. Iesaistījāmies novada svētkos un pasākumos.
Vēl mēs pedagoģisko augstskolu studentiem piedāvājām iziet praksi mūsu iestādē. 2013.gadā pedagogi aktīvi apmeklēja profesionālās pilnveides kursus. Lai pilnveidotu mācību un audzināšanas darbu, katra skolotāja izveidoja savu portfolio mapi.
Gada garumā strādājām pie iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanas, drošības jautājumiem, tehnoloģisko karšu izveidošanas atbilstoši prasībām. PII ir uzlabota medicīniskā aprūpe. Pirmsskolas izglītības iestādes uzdevums – sagatavot veselīgu un garšīgu ēdienu, un tā tiek organizēta ievērojot higiēnas prasības.
Laba tradīcija ir sadarbība ar Mutes un Veselības centru rīkot kopīgus pasākumus bērnu izglītošanā, kā pareizi kopt un tīrīt savus zobiņus. Ir arī logopēda nodarbības bērnu runas uzlabošanai, diemžēl, nodarbības vienu reizi menesī, tas ir par maz.
Katru gadu mērķtiecīgi un iespēju robežās iestādē tiek paveikts kāds darbiņš, lai audzēkņiem un darbiniekiem bērnudārzā uzlabotu darba vidi. 2013.gadā daļēji salabojām nojumes, nopirkām jaunas mēbeles, datoru un audioatskaņotāju. Pakāpeniski atjaunojām rotaļlaukumus. Grupu guļamtelpās uzlikām jaunas žalūzijas. Lai atvieglotu darbu pavārēm, iegādājāmies virtuves kombainu, gāzes plīti un visu nepieciešamo saimniecisko inventāru.
Ir lietas un tādi darbi par kuriem ir vērts teikt paldies, un ir cilvēki, kuri ir pelnījuši saņemt pateicību.

Šajā Ziemasvētku laikā, Jaunā gada gaidās gribas pateikt paldies visiem līdzcilvēkiem bez kuriem mazāk vai vairāk nebūtu iespējama šī gada ikdiena.

Paldies par sadarbību Aglonas vidusskolai un Aglonas internātvidusskolai, kas priecē mazos pirmsskolniekus ar saviem teatralizētajiem uzvedumiem! Paldies Aglonas bibliotēkas kolektīvam, kas organizē mūsu audzēkņiem mīļas un sirsnīgas tikšanās! Paldies biedrības „Neaizmirstule” atraktīvajām meitenēm par sirds siltumu un dāvāto prieku!
Paldies Aglonas novada domei par sapratni un atbalstu!
Paldies visiem tiem, kas diendienā ir ar mums un ap mums! Palīdz gan ar labu darbu un vārdu, gan mīļu smaidu. Paldies pirmsskolas kolektīvam par apzinīgi padarīto darbu un pacietību bērnu izglītošanā!
Mīļš paldies mūsu labvēļiem, kuri palīdzējuši, neatteikuši, dalījušies: Aelitai Repšai, Sanitai Zeilei, Inārai Gražulei, Marītei Mežiniecei, Svetlanai Titovai, Aleksandram Demjanovam, Mārtiņam Soldānam, Edgaram Neiceniekam, Ivaram Livdānam un Edgaram Urbanovičam.
Paldies, ka esat sirsnīgi un izpalīdzīgi!
Visiem katrai dienai gribu izteikt vēlējumu ar B. Debeļskas vārdiem:

Izejot no mājām –
Prieku liec kabatā,
Veiksmi – kurpē,
Gaišās domas cepurē.

Ja kabatu nav,
Nav arī cepures, –
Liec sirdī visu,
Un tad vari droši iet,
Nekādām neveiksmēm
Tevi nesasiet!

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu Cerībā, Ticībā un Mīlestībā!

Valentīna Mihailova,
Aglonas novada PII vadītāja

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv