Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kārtējā domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu 2011.gada 22.jūnijā plkst.10.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās notiks  Aglonas novada domes sēde.

Izsludināta šāda darba kārtība:

  1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
  2. Par štata vienības “Izpilddirektors” izveidošanu.
  3. Par Saistošiem noteikumiem “Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam” -  saistošie noteikumi_projektsPaskaidrojuma raksts
  4. Par atbildīgo nozīmēšanu pagasta pārvalžu vadītāju atvaļinājuma laikā.

5.      Par maksas pakalpojumu izcenojumiem Aglonas pagasta atraktīvās atpūtas centrā.

6. Par līgumiem:

6.1.   Par vienošanās grozījumiem ar VRAA (13.06.2011., Nr.963).

6.2.   Par Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas iesniegumu par

sadarbības līguma grozījumiem (02.06.2011., Nr.840).

6.3.Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Jaudzemu ielā 2, dzīvoklis 4, Aglonā.

6.4.Par līgumiem ar AS “Tukuma piens” un SIA “Forevers”.

7.   Par iepirkumiem.

8.    Par sociālajiem pabalstiem.

8.1. Par F.Fjodorovas iesniegumu par pabalsta piešķiršanu (26.05.2011., Nr.798).

8.2 Par V.Rubikas iesniegumu par pabalsta piešķiršanu (24.05.2011., Nr.781).

9.  Par zemes jautājumiem.

10.  Par grozījumiem Aglonas Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra nolikumā.

11.  Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu.

12. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

12.1.  Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu (08.06.2011., Nr.911).

12.2. Par Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegumu (15.06.2011., Nr.985).

12.3.  Par „Kokneses fonda” iesniegumu (13.06.2011., Nr.965)

12.4. Par V.Krimana un J.Rutka 03.06.2011.g. pieprasījumu Nr. 2011-06-01_ID-03 (01.06.2011., Nr.877).

12.5. Par V.Krimana un J.Rutka 08.06.2011.g. iesniegumu Nr. 2011-06-08_ID-01 (08.06.2011., Nr.926).

12.6. Par biedrības “Neaizmirstule” iesniegumu (14.06.2011., Nr. 977).

12.7. Par informatīvā un reklāmas materiāla izplatīšanu.

12.8.   Par Aglonas novada PII slēgšanu uz atvaļinājuma laiku.

12.9.  Par Aglonas bazilikas iesniegumu (03.06.2011., Nr.872).

12.10.  Par SIA „Riveta” iesniegumu (15.06.2011., Nr.980).

12.11.  Par UAC iesniegumu (15.06.2011., Nr.988).