Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Konkurss par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem

Aglonas novada dome  izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2015. gada 11. maija  līdz 11. novembrim.

Konkursā tiek aicinātas piedalīties Aglonas  novada pagastos darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu neformālās interešu grupas.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Aglonas  novadā. Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādiem mērķiem: neformālās mācīšanās aktivitātēm visiem jauniešiem; āra aktivitātēm; jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā; fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.); radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai).

Projekta attiecināmās izmaksas ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas līdz EUR 300,00 vienam projektam ( pa vienam projektam katrā novada pašvaldībā), kopējā summa EUR 1200,00.
Finanšu līdzekļus konkursa kārtībā piešķir iniciatīvu īstenošanai Aglonas novada jaunietim vai jauniešu grupai vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot).
Konkursa mērķis – izvēlēties projekta iesniedzējus, kas īstenos neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem; āra aktivitātes; jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā; fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā; radošo pašizpausmi (piemēram, radošās darbnīcas, improvizācijas teātra nodarbības, izstāžu veidošana) , tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu, nodrošinot iespējas, pakalpojumus un resursus, kuri nepieciešami, lai pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīvē, uzlabojot dzīves līmeni, kā arī lielākas līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā un pieejamību personas pamattiesībām.

Pielikumi:

NOLIKUMS

1.PIETEIKUMS

2.TĀME

3.ATSKAITE

4.FINANSES

Informāciju iesniedza: Ināra Ukina, Aglonas novada domes jauniešu lietu speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv