Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Konsultatīvās padomes Nolikuma apspriede

Lai veicinātu viedokļu apmaiņu, iedzīvotāju iesaistīšanos domes lēmumu pieņemšanas procesos, aktivizētu dialogu starp iedzīvotājiem un pašvaldību,  biedrība “Dordedze” ierosinājusi Aglonas novadā izveidot  Iedzīvotāju konsultatīvās padomes. Pašvaldība izstrādā konsultatīvās padomes Nolikumu, kas  izskatīts domes Finanšu komitejā, bet šobrīd tiek aicināti iedzīvotāji izteikt savus priekšlikumus, kas būtu jāiekļauj Konsultatīvās padomes nolikumā. Lūdzam iepazīties ar paraugnolikumu -  iedzivotaju_konsultativas_padomes_paraugnolikums , savus priekšlikumus izteikt rakstiski līdz 2012.gada 10.oktobrim, iesniedzot Aglonas novada domes Kancelejā (Somersetas ielā 34), kā arī  e-pastā:  padome@aglona.lv
Konsultatīvās padomes galvenais uzdevums būs  priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana Aglonas novada domei par šādiem jautājumiem:

  • pašvaldības  budžets;
  • Attīstības plāns, koncepcijas un citi stratēģiski svarīgi dokumenti;
  • atsevišķu teritoriju attīstība, detālplānojumi un infrastruktūra;
  • nozīmīgi attīstības projekti, to izstrāde un īstenošana novadā, kā arī ietekme uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem;
  • pašvaldības izdotie saistošie noteikumi;
  • pašvaldības nodevas un sabiedrisko pakalpojumu cenas un tarifi;
  • iedzīvotāju sociālās, izglītības, kultūras un sporta vajadzības;
  • Aglonas “tēla”, iedzīvotāju pašapziņas un lepnuma par savu novadu veidošana;
  • pašvaldības un iedzīvotāju savstarpējā informācijas apmaiņa u.c.