Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kustība ir dzīve

Aglonā veselīga dzīvesveida veicināšanai tiks īstenots projekts, kas ļaus iedzīvotājiem būt fiziski aktīviem, būt labā noskaņojumā, saglabāt un uzlabot savu veselību. Stress, paaugstināts asinsspiediens, vēnu varikoze, paaugstināts svars, nogurums ir daudzu cilvēku dzīves pavadoņi. Vai vēlaties samazināt vai aizvietot zāļu devu slimību ārstēšanai, piekopjot veselīga dzīvesveida nodarbes – distanču slēpošanu un nūjošanu? Veselīgs dzīvesveids ir aktuāls jautājums visos dzīves posmos. Esiet aktīvi un piesakieties!

Aicinām sportot gribētājus pieteikties nodarbībām grupā „Veselīgs dzīves veids” pie Inetas Valaines (mob.t.. 29188350, e-pasts ineta.valaine@aglona.lv  

Projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” laikā tiks iegādāts aprīkojums slēpošanai un nūjošanai, Aglonā tiks ierīkota trase 1,45 km garumā sporta nodarbībām. Nūjošanas prasmes iedzīvotāji varēs apgūt apmācīta trenera vadībā. Aglonas sportisti piedalīsies un pārbaudīs savu varēšanu starptautiskajās sacensībās Latvijā un Baltkrievijā.

Īpaša aktivitāte ir paredzēta biroja darbiniekiem, kas ir vecāki par 30 gadiem, kuri pie datora pavada vairāk kā 6 stundas dienā. Aktivitātes „Veselīgs dzīvesveids” organizēšanas laikā – katrs projekta partneris organizēs dalībnieku grupu, kuras sastāvā būs biroja darbinieki no vietējās pašvaldības un citām organizācijām. Dalībnieku grupai jāapņemas 1 gadu aktīvi sportot (vismaz 2 reizes nedēļā) un viņiem tiks vērtēts veselības stāvoklis pirms aktivitātes uzsākšanas, pēc 6 mēnešiem un pēc 12 mēnešiem.

Projekts „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”, saīsināti: „Move for life” ( Nr. LLB – 2 – 255) tiks īstenots 18 mēnešus.

Projekta mērķis: paaugstināt dzīves vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un palielināt Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas pievilcību, attīstot aktīvā dzīvesveida infrastruktūru, uzlabojot vietējo iedzīvotāju un tūristu veselību Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos, palielinot āra sporta aktivitāšu iespējas.

PROJEKTA PARTNERĪBA:

Vadošais partneris: Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs.

Projekta partneri Latvijā: Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Maltas, Riebiņu, Ilūkstes pašvaldība.

Projekta partneri Baltkrievijā: Braslavas rajona izpildkomiteja,–Verhņedvinskas izpildkomiteja, izglītības iestāde „Novopolockas Valsts olimpiskās rezerves skola”, Glubokoje rajona fizkultūras centrs.

Asociētais projekta partneris: Latvijas Republikas Veselības ministrija

Aglonas novada domes (projekta partnera) budžets: 56109.60 EUR, t. sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 50498.64 EUR, nacionālais finansējums 10% – 5 610, 96 EUR, kas sadalās 5% valsts budžets, 5% pašvaldības finansējums.

 

Vispārēja informācija par Programmu:

Projekts tiek īstenots Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir  www.enpi-cbc.eu.

 

Paziņojums par ES

Eiropas Savienību veido 27 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības.

Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

 

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Aglonas novada dome un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.