Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Latgales NVO projektu programmas 2016 projekts

Ir noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2016 izvērtēšana. Programmai kopā tika iesniegti 56 projekti. Vislielākais projektu atlases konkurss notika pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai tika iesniegti 23 projekti. Šai apakšprogramā tika atbalstīti 7 projekti, starp tiem arī Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” projekts “ Aglonas pērles Latvijas simtgadei”.


Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” savstarpēji noslēgtā līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros.
2016.gada 26. jūlijā biedrība “Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule” parakstīja finansējuma līgumu Nr. 03 ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” par projekta “Aglonas pērles Latvijas simtgadei” finansēšanu un īstenošanu. Projekta mērķis ir daudzināt Aglonas novada cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus, stiprinot paaudžu saiknes, Aglonas jauniešu valstsgribu, piederības sajūtu savai valstij, dzimtajai vietai, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību, radot paliekošus jaunrades darbus.
Projekta darbības programma: izstrādāt jaunrades darbu konkursa “Aglonas pērles” Aglonas novada izglītības iestāžu 7.- 12.klašu skolēniem nolikumu, noorganizēt jaunrades darbu konkursu “Aglonas pērles” Aglonas novada izglītības iestāžu 7.- 12.klašu skolēniem, daudzināt Aglonas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus jaunrades darbos, prezentēt jaunrades darbus konkursa noslēguma pasākumā, sagatavot manuskriptu “Aglonas pērles” publicēšanai. Tiešā mērķauditorija – jaunrades konkursa dalībnieki – Aglonas novada izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēni. Projekta aktivitātes tiks īstenotas Aglonas novadā, iesaistoties sešām Aglonas novada izglītības iestādēm (Aglonas vidusskolai, Aglonas internātvidusskolai, Priežmalas pamatskolai, Šķeltovas pamatskolai, Grāveru pamatskolai, Aglonas Katoļu ģimnāzijai). Projekta īstenošanas laiks 01.08.2016.-31.11.2016.
Projekta īstenošana sniegs ieguldījumu ilgtermiņā, jo iegūtās zināšanas, attīstītās radošās prasmes mērķgrupa izmantos ilglaicīgi, līdzdarbojoties sabiedrībā, paaugstinot dzīves kvalitāti novadā un Latgales reģionā kopumā, izmantojot iegūtās pilsoniskās prasmes, radošās prasmes un iemaņas. Jaunieši tiks iesaistīti aktīvai un radošai līdzdarbībai valsts simtgades svinību sagatavošanā un rīkošanā, tādējādi izzinot savas dzimtas vēsturi un vienlaikus ceļot godā spilgtas personības, kas dažādās nozarēs un laikos ir devušas nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts veidošanā, daudzinot Aglonas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus, stiprinot jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu dzimtajai vietai, radot paliekošus jaunrades darbus.

Informāciju iesniedza:  Valentīna Ondzule, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv