Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Latvijas sakrālais mantojums

Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI) jau otro reizi izsludina projektu konkursu „Latvijas sakrālais mantojums”.  Šī konkursa ietvaros tiks atlasīti un finansēti projekti, kuru rezultāts ļaus saglabāt un atjaunot reliģisko draudžu kultūras un vēstures pieminekļus.

Pirms gada Rietumu Bankas labdarības fonds nolēma organizēt projektu konkursu baznīcām, lai finansējumam uz vienlīdzīgiem noteikumiem varētu pieteikties visu konfesiju reliģiskās draudzes no visiem Latvijas novadiem. Jau vairāku gadu garumā fonds bija atbalstījis dažādus baznīcu restaurācijas darbus, tomēr ar katru reizi aizvien grūtāk bija izlemt kam piešķirt atbalstu, jo visus projektus finansēt nespējam. Tādēļ Rietumu Bankas labdarības fonds aicināja palīgā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, lai kopīgi izstrādātu konkursa noteikumus, kas atvieglotu projektu izvērtēšanu un salīdzināšanu. Prieks par atsaucību un aktīvo līdzdalību – pirmā konkursa laikā tika saņemti ap 100 projektu, kurus fonds izskatīja kopā ar VKPAI. Šobrīd daļā no 7 baznīcām, kuru projekti tika atbalstīti, restaurācijas un atjaunošanas darbi ir pabeigti, bet daļa ieceru vēl gaida siltāku laiku, jo ne visus darbus var veikt ziemā un mitrumā.

„Ņemot vērā lielo atsaucību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas aktualitāti, Rietumu Bankas labdarības fonds izsludina jaunu konkursu „Latvijas Sakrālais mantojums”. Projektu konkursa noteikumi ir līdzīgi iepriekšējam – mērķis ir atbalstīt projektus, kuri ļaus saglabāt nākamajām paaudzēm iepriekšējo gadsimtu sakrālo mantojumu to sākotnējā, autentiskā veidolā. Nepieciešams pasargāt to kā no laika ritējuma ietekmes, tā arī nemākulīgas, kaitējošas iejaukšanās. Mūsu galvenā prioritāte šajā projektā – tie kultūras pieminekļi, kuri jau atrodas bēdīgā stāvoklī un prasa nekavējošu rīcību restaurācijā vai konservācijā,” atzīmē Inga Šīna, Rietumu Bankas labdarības fonda Valdes priekšsēdētāja.

Iesniegt projektu finansējuma saņemšanai var ikviena Latvijas reliģiskā organizācija, kurai pieder vai valdījumā ir vietējas vai valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Projektiem pieejamais finansējums konkursa ietvaros – 15 000 latu, vienam projektam – līdz 3000 latiem. Pieteikumus var iesniegt līdz 10. maijam.

Informācija par projektu konkursu pieejama Rietumu Bankas labdarības fonda mājaslapā.

 

 

     Izsludina projekta iesniegumu pieņemšanu LAP pasākumā “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas un apstrādes nozari saistītā kultūrvēsturiskā mantojama saglabāšanu, atjaunošanu un uzlabošanu, padarot to pieejamu sabiedrībai.

Atbalsta pretendenti ir:

1) ar lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas un ap­strādes nozari saistīts akreditēts muzejs, institūcija, kuras struktūrvienība ir akreditēts muzejs, vai pašvaldība, kuras iestāde ir akreditēts muzejs;

2) profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno akreditētu lauksaimnie­cības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas vai apstrādes nozares profesionālās izglītības programmu un ir izvietota valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautā objektā, kura teritorija pieejama sabiedrības apskatei.

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada 13. maija līdz 2013. gada 11. jūnijam.

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 480 148 LVL.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir astoņpadsmit mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā “ES atbalsts”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027804).

 

 

     Plānots izsludināt vairākas mērķprogrammas projektiem kultūras jomā

 

Valsts kultūrkapitāla fonds plāno izsludināt vairākas mērķprogrammas, lai sniegtu atbalstu projektiem kultūras un radošo industriju jomā.

Projekta pieteikumus var iesniegt fiziskas personas vai juridiskas personas, kas atbilst attiecīgā konkursa nolikuma prasībām.

2013. gadā vēl plānots izsludināt sekojošas mērķprogrammas:

 

Mērķprogramma Mērķis Konkursa laiks
Radošo industriju pilotprojektu konkursa izveide

Pieejamais kopējais finansējums – 100 000 Ls

Mērķis – veicināt uzņēmējdarbību radošajās industrijās un pierādīt, ka radošums var būt pamats ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai. Atbalsts paredzēts inovatīvu radošo industriju produktu vai pakalpojumu (arī – biznesa ideju) izstrādei. Biznesa idejas attīstības rezultātā idejas autori kļūst par patstāvīgiem komercdarbības veicējiem. Iesniegšana no 29.04.2013.- 31.05.2013.plkst. 12:00

Konkursa rezultāti pēc 27.06.2013

Dizaina un arhitektūras nozares eksporta spējas veicināšana

Pieejamais kopējais finansējums – 20 000 Ls

Mērķis – atbalstīt dalību starptautiskās izstādēs, ceļojošo izstāžu veidošanu, reprezentatīvu (digitālu) datu bāzes veidošanu, kā arī projektus, kas veicinātu Rīgas kā kultūras galvaspilsētas atpazīstamību. Iesniegšana no 29.04.2013.-31.05.2013.līdz plkst. 12:00

Konkursa rezultāti pēc 27.06.2013.

Latviešu oriģinālmūzika

Pieejamais kopējais finansējums – 40 000 Ls

Mērķis – atbalstīt jaunu dažādu žanru un stilu oriģināldarbu radīšanu, sekmējot radošās darbības izcilību. 1. konkurss
Konkurss noslēdzies

2. konkurss
Iesniegšana no 29.07.2013.-23.08.2013.līdz plkst.12:00

Konkursa rezultāti pēc 20.09.2013.

 

     Darba devēji vēl var pieteikties valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei ESF projekta “Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus – komersantus (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumus (izņemot politiskās partijas) pieteikties NVA filiālēs valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei, lai nodarbinātu tos NVA mērķa grupu bezdarbniekus, kuri pašreizējā ekonomiskajā situācijā atrodas nelabvēlīgākā situācijā un kuriem līdz ar to ir grūtāk atrast darbu, proti, tos:

  • kuriem iepriekšējos 6 mēnešus nav bijis regulāri apmaksāts darbs (vismaz 6 mēnešus ir bezdarbnieka statuss);
  • kuriem nav vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā kvalifikācija;
  • kuri ir vecāki par 50 gadiem;
  • kuri vieni paši rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamajiem;
  • mazākumtautību bezdarbniekus, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros. Ar minētā projekta palīdzību 2013.gada otrajā ceturksnī darba devējiem ir iespējams izveidot vairāk nekā 600 jaunas valsts līdzfinansētās darba vietas. Nepilna mēneša laikā pieteiktas jau 370 darba vietas.

Latvijas darba devējiem NVA sniedz šādu finansiālu atbalstu:

  • ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam 50% apmērā no darba devēja noteiktās mēneša darba algas, ņemot vērā, ka ikmēneša dotācija nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
  • ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas (ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbnieku asistenta personām ar invaliditāti vai pavadoņa, surdotulka, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulka, interešu pulciņa audzinātāja personām ar invaliditāti, speciālā pedagoga profesijā).

Darba devēji dalībai pasākumā var pieteikties:

  • aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama NVA mājas lapas sadaļā “Darba devējiem => Pasākums noteiktām personu grupām” (http://www.nva.gov.lv/docs/17_51487882632e80.39084292.doc), un pievienojot nepieciešamos pielikumus (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar konsultanta palīdzību);
  • aizpildīto pieteikumu iesniedzot NVA filiālē, kuras teritorijā plānots veidot darba vietu (ja pieteikums ir aizpildīts elektroniski, to var nosūtīt arī pa pastu filiālei, kuras teritorijā plānots veidot darba vietu).

NVA filiāle pieņems darba devēju pieteikumus un organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikumi tiks izskatīti un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle paziņos darba devējam un pozitīvās atbildes gadījumā aicinās slēgt līgumu par valsts līdzfinansētas darba vietas izveidi.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar tuvāko NVA filiāli! (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27)

Informējam, ka viens bezdarbnieks projektā var būt nodarbināts vienu gadu, ieskaitot ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus.

UZZIŅA:
ESF projektu „Pasākumi noteiktām personu grupām” (Nr.1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001) NVA īsteno kopš 2008.gada septembra, lai veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Projekts tiks īstenots visos Latvijas reģionos līdz 2014.gada 30.jūnijam. Līdz 2012.gada beigām bija izveidotas jau vairāk nekā 3000 valsts līdzfinansētās darba vietas. 2013.gada otrajā ceturksnī plānots izveidot vairāk kā 600 jaunas valsts līdzfinansētās darba vietas.

Detalizētāka informācija par pasākumu, kā arī saraksts ar profesijām, kurās bezdarbnieki izteikuši vēlmi strādāt, pieejams NVA filiālēs un NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Darba devējiem” – „Pasākums noteiktām personu grupām”.