Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Lauksaimnieki apmeklē semināru

11. aprīlī Aglonas Kultūras centrā notika SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” rīkotais informatīvais seminārs “Aktualitātes ES finansējuma piesaistē lauksaimniecībā un mežsaimniecībā”.


Par ES un Valsts atbalsta platību maksājumos  pastāstīja  Lauku atbalsta dienesta  Dienvidlatgales RLP tiešo maksājumu nodaļas vadītājs Aivars Znotiņš. Šogad pieteikties atbalstam var no 11. aprīļa līdz 22. maijam ieskaitot. Pieteikšanos platību maksājumiem pretendentam jāveic elektroniski LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Līdz 25. jūnijam pārklājumus EPS var labot bez soda sankcijām. Tika uzdoti  jautājumi  lektoram  par  vienotajā iesniegumā  lauksaimniekam deklarējamo platību: jādeklarē visa platība, tai skaitā platība, kas mazāka par 0.30 ha, kā arī platība,  ko nepiesaka atbalstam. Nav jādeklarē lauksaimniecībā iznomājamā zeme, kuru iznomā citai personai (to nedrīkst arī deklarēt, kā platību bez atbalsta). Jādeklarē tas kultūraugs, kurš iesēts laukā līdz kārtējā gada 25. jūnijam un dominē 60% no laukā augošajiem augiem, laika posmā no 25. jūnija līdz 31. augustam. Lauksaimniekam, kurš iekļauts mazo lauksaimnieku shēmā (MLS),  platību iesniegumā jāsaglabā 2015. gadā deklarētā platība. Ar visu  informāciju un izmaiņām  var iepazīties Lauku atbalsta dienesta (LAD)  mājaslapas informatīvajā materiālā  vai  konsultējoties pie lauku attīstības speciālistiem.

Seminārā stāstīja arī par atbalsta programmu lauksaimniekiem “ALTUM”, kas ir valsts attīstības finanšu institūcija. Tā ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Īstenojot valsts atbalsta programmas, ALTUM izmanto Latvijas un ES fondu finansējumu.

Dienvidlatgales nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants Aglonas, Dagdas,  Krāslavas novados Jānis Dzalbs  informēja  par meža apsaimniekošanu un ES atbalsta iespējām mežsaimniecībā. Atgādināja, ka mežā ir jābūt skaidri redzamām robežām, kupicām. Lai veiktu kailcirti, ir jābūt skicei  utt. Pastāstīja, ka  ar meža īpašniekiem, kuri nav pieteikušies ikgadējai “Natura 2000” kompensācijai par mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, mērķtiecīgi sazināsies LLKC Meža konsultāciju   pakalpojumu centrs  no 11. aprīļa līdz 22. maijam. Lauku atbalsta dienesta dati liecina, ka 2017. gadā apmēram 15 tūkstoši hektāru jeb 27% atbalsta tiesīgo platību netika pieteiktas šim kompensācijas maksājumam. Tādēļ Valsts meža dienests  sadarbībā ar LAD un Dabas aizsardzības pārvaldi  identificējuši platības, kuras līdz šim nav pieteiktas kompensācijas maksājumam. Klātesošie uzdeva jautājumus par  meža inventarizēšanas  biežumu  un tika  sniegta atbilde – ja pirmreizēja meža inventarizācija reģistrēta Meža valsts reģistrā pēc 2000. gada 17. marta, atkārtota  inventarizācija veicama pēc 20 gadiem, kad būs  beidzies derīguma termiņš. Bija daudz  jautājumu par meža kopšanu, pirkšanu un pārdošanu. Konsultācijas pie  Dienvidlatgales nodaļas vecākā mežziņa J. Dzalba,  tel. 26459513, e- pasts: janis.dzalbs@mkpc.llkc.lv.

Informāciju iesniedza: Silvija Podskočaja, Aglonas novada lauksaimniecības konsultants

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv