Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstības, lauksaimniecības produktu pārstrādes, vietējās produkcijas realizācijas īstenošanai

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina 5. kārtas projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 5.1. aktivitātē (MK not. Nr. 590). Projektu iesniegumu pieņemšana no 2018. gada 8. janvāra līdz 8. februārim.

Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 2015. – 2020. g. šādām rīcībām:
1.1. “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un
pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”. Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 106615,72 EUR
1.2. “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās
produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšanai”. Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 92 124,30 EUR
1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā
produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana”.
Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 77 976, 31 EUR
1.4. “Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”.
Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 40 000 EUR
Izsludinātā projektu konkursa kopsumma – 316716,33 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte – 70 %, kopprojekta gadījumos 80%

Stratēģijas mērķis:
M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprināšanu. Kopējais atbalsta apmērs M1 746 959,90 EUR
Projektu īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu 2 gadi, ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana. Pārējiem projektiem – 1 gads.
Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, visu rīcību projekta iesniegumiem jāpievieno projekta risku izvērtējums (izstrādāts plāns identificēto risku novēršanai vai mazināšanai) brīvā formā.

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas SVVA stratēģiju, rīcībām, risinājumiem, projekta iesnieguma sagatavošanas noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” Skolas ielā 7 – 1. stāvā, Krāslavā vai pa tālr. 25608232 (Zane Ločmele) un 26195753 (Aina Dzalbe), kā arī rakstot uz e-pastu kraslavaspartneriba@inbox.lv, kā arī Krāslavas rajona partnerības mājaslapā www.kraslavaspartneriba.lv un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu papīra formā (2 eksemplāros), tā elektronisko kopiju (ierakstīts ārējā datu nesējā) personīgi iesniedz no 2018. gada 8. janvāra līdz 8. februārim Krāslavas rajona partnerībā darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00, Skolas ielā 7 – 1. stāvā, Krāslavā.

Projekta iesniegumu var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā:
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā – https://eps.lad.gov.lv/login

Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, sūtīt uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Papildus informācija un vērtēšanas kritēriji mājas lapā – www.kraslavaspartneriba.lv 

Avots: Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”