Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Līvānos cildināti četri novada iedzīvotāji

Ar labestības domu un pateicībā novadu iedzīvotājiem par sadarbību un ieguldījumu labdarībā, palīdzību līdzcilvēkiem “Viduslatgales Pārnovadu fonds“ 9. novembrī rīkoja labdarības pasākumu “Labs darbs divus mūžus dzīvo”. Līvānu novada Līvānu Kultūras centrā izskanēja cildinājums par ieguldījumu sabiedrības labā brīvprātīgajiem no Līvānu, Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadiem.

No Aglonas novada cildināšanas rakstus saņēma Santa Klusa – Šķeltovas pagasta pārvaldes lietvede, Karina Stivriņa – Aglonas vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā un Priežmalas pamatskolas angļu valodas skolotāja, Ivita Platonova – Grāveru KN vadītāja , Laura Mežiniece – Aglonas bērnu un jauniešu brīva laika pavadīšanas centra „Strops” audzinātāja.
Aglonas novada nominantus ar ziedu sveicienu sumināja Aglonas novada priekšsēdētāja, novada pagastu pārstāvji, sumināto draugi un radi.

Kā atzina pasākuma rīkotāji, ikviens apsveiktais cilvēks ir pelnījis uzslavu un pateicības vārdus, jo savu darbu un brīvo laiku nesavtīgi veltījuši sabiedrības labā, realizējot vajadzīgus projektus, organizējot sabiedrībai noderīgus, interesantus un sirsnīgus pasākumus, rīkojot akcijas, tā padarot līdzcilvēku ikdienu darbīgāku, gaišāku, krāsaināku un labestīgāku.

Cildinājuma rakstu saņēmēji no citiem novadiem:
Vārkavas novads – Skaidrīte Medne, Velta Ziemele, Natalja Skutele;
Riebiņu novads: – Anisija Putina, Skaidrīte Žukova, Marta Binduka, Ineta Anspoka, Skaidrīte Grigule;
Preiļu novads – Natālija Rubīne, Maruta Plivda, Veronika-Silvija Bogotā, Ineta Liepniece, Janīna Beča;
Līvānu novads – Veneranda Caune, Jevģēnija Romanovska, Paulīna Zariņa, Kristīne Kirilova, Lidija Pundure, Inese Gulbe.

“Viduslatgales Pārnovadu fonda “ galvenais mērķis ir sekmēt un attīstīt vietējās kopienas izaugsmi, mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas un kopienu filantropiju Latgalē, finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, atbalstot vietējos iedzīvotājus, īpaši maznodrošinātās ģimenes un cilvēkus ar īpašām vajadzībām, tāpēc pasākuma laikā tika rīkota arī labdarības akcija “Piepildīt sapni”. Saziedotie līdzekļi tiks novirzīti ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

Pasākuma otrajā daļā visus klātesošos priecēja Tautas deju ansamblis „Līgo” (mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš) ar teiksmainu, brīnišķīgi iestudētu deju izrādi „Zalkša līgava”.

“Viduslatgales Pārnovadu fonds “ dibināts 2013. gada 16. maijā. Tā darbības teritorija aptver Līvānu, Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldības.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv