Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde Šķeltovas saieta namam

Saturs atjaunots: 2.05.2012.

 

 

2012. gada 14. februārī tika pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu un Aglonas novada dome uzsāk Lauku atbalsta dienesta izsludinātā atklātā konkursa projektu “Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde Šķeltovas saieta namam” realizāciju, kas ļaus uzlabot Šķeltovas sieta nama materiāltehnisko aprīkojumu iedzīvotāju sabiedriskās dzīves aktivizēšanai un apdzīvotības saglabāšanai.

Līdz šim ar ES un ELFLA atbalstu veikta Šķeltovas saieta nama rekonstrukcija. Nomainīta grīda, sienu materiāls un krāsojums, pārveidota skatuve, izremontēti koridori u.c.

Projekta rezultātā tiks nomainīti skatuves aizkari. Iegādāti jauni krēsli, sienas spoguļi un pakaramie, mēbeles, projektors, ekrāns, tāfele, portatīvais dators un printeris saieta nama direktores kvalitatīvākai darbu veikšanai, nepieciešamo materiālu iegūšanai, pasākumu organizēšanas nodrošināšanai, kā arī izglītojošu pasākumu pilnveidošanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 9039,36 LVL, projekta attiecināmās izmaksas 7409,31 LVL, Pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 903,95 LVL.

Projekts  Nr. 11-03-LL22-L413201-000006 tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP)  pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 6.2. aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku. No tā finansē lauku attīstības programmas dalībvalstīs un Eiropas Savienības reģionos. Programmu izstrādē Eiropas Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, ņemot vērā lauku attīstības politikas stratēģiskās pamatnostādnes, ko pieņēmusi Padome, un valstu stratēģiskajos plānos noteiktās prioritātes ( ELFLA tīmekļa vietne http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm#amendingact )

Projekta īstenošana sākas no 2011. gada 7. novembra un jāveic līdz 2012. gada 30. maijam

Par projekta turpmākajām aktivitātēm informācija tiks ievietota Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv.