Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Kastuļinas tautas namā

Aglonas novada dome ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbalstu uzsāk Lauku atbalsta dienesta apstiprinātā projekta Nr. 14-03-LL22-L413201-000008 “Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada Kastuļinas tautas namā” realizāciju.

Projekta mērķis – Aglonas novada Kastuļinas pagasta sabiedriskā centra apskaņošanas un gaismas iekārtu atjaunošana iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu daudzveidošanai un pilnveidošanai.

Aglonas novada pagastu centros notiek dažādi kultūras un informējoši pasākumi, kas tiek rīkoti kultūras namos. Pasākumu organizēšana ir ierobežota novecojušā aprīkojuma dēļ, tāpēc iedzīvotājiem (apmeklētājiem) zūd interese apmeklēt nekvalitatīvi organizētus pasākumus un organizētājiem nav vēlmes aicināt iedzīvotājus, jo zina, ka pasākumu nevarēs novadīt labā kvalitātē. Vecais vai neesošais aprīkojums ierobežo iedzīvotāju aktivitāti kultūras pasākumos, tāpēc rūpējoties par lauku iedzīvotāju labklājību, Kastuļinas tautas namam tiks iegādāta jauna un mūsdienīga skaņu un gaismu aparatūra ( akustiskās sistēmas, aktīvie skatuves monitori, mikšerpultis, CD atskaņotājs, austiņas, radio mikrofoni, dažādi gaismas efekti un cits nepieciešamais inventārs). Skaņu un gaismu aprīkojuma nomaiņa Kastuļinā nepieciešama pilnībā, jo viss esošais aprīkojums ir novecojis vai nedarbojas. Ar šī projekta palīdzību pasākumu organizatori cer iesaistīt lielāku apmeklētāju skaitu pasākumos un rosināt iedzīvotājos vēlmi iesaistīties un darboties kultūras pasākumos, pilnvērtīgi pavadot savu brīvo laiku.

Projekta kopējās izmaksas ir 7407, 62 EUR, attiecināmās izmaksas 6122,00 EUR, neattiecināmās izmaksas 1285,62 (PVN) EUR un Aglonas novada domes līdzfinansējums 10% apmērā jeb 612,20 EUR. Projekta aktivitātes jārealizē līdz 2015. gada 15. maijam. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku. No tā finansē lauku attīstības programmas dalībvalstīs un Eiropas Savienības reģionos. Programmu izstrādē Eiropas Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, ņemot vērā lauku attīstības politikas stratēģiskās pamatnostādnes, ko pieņēmusi Padome, un valstu stratēģiskajos plānos noteiktās prioritātes  (ELFLA tīmekļa vietne http: //europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm#amendingact )

Par projekta turpmākajām aktivitātēm informācija tiks ievietota Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv.

Informāciju iesniedza : Anita Podskočija, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv