Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mazo projektu konkurss Latgales NVO

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs 2014. gada  15.decembrī izsludina Latgales NVO projektu programmu, kuras mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Kopā konkursam pieejami 22 000 EUR, kas sadalīti divām atbalsta jomām:
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektiem (15 000 EUR)
informatīvi un izglītojoši pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot sadarbības partnerus no NVO, pašvaldībām, izglītības iestādēm u.c.;
organizēt pasākumus, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un iespējas;
organizēt pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā;
starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu projektiem (7 000 EUR)
veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju attīstību;
sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību; organizēt starpkultūru dialogu veicinošus pasākumus, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu.
Starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu jomā ir jānodrošina gan mazākumtautības, gan arī pamatnācijas mērķa grupu iesaiste, nodrošinot savstarpēju sadarbību projekta aktivitāšu ieviešanai.
Vienam projektam maksimāli pieejami 3000 EUR, termiņš projektu iesniegšanai ir 2015.gada 26. janvāris. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, vērtēšanas kritēriji, kā arī informācija par apmācību semināriem un konsultācijām pieejama: http://nvoc.lv/index.php?show=54 .
Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.
Nolikums_konkurss_2014

Mazo projektu konkurss

Avots: Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv