Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mēs Latvijai!

Lai apliecinātu cieņu, mīlestību un atbildību pret savu valsti, Aglonas novadā skaisti nosvinēta Latvijas neatkarības 95. gadskārta. Godināts Aglonas novada Gada cilvēks, pasniegtas Gada balvas, katrā pagastā sumināti panākumiem bagātākie un centīgākie iedzīvotāji. Ar ticību Latvijai, ticību pašiem sev un nākotnei, esam ievijuši deviņdesmit piecus dzīparus mūsu tēvzemes kamolā.

17.novembrī kopīgā svinību brīdī ļaudis pulcējās Aglonas KC. Patriotiskā noskaņa bija jūtama visa koncerta laikā, klātesošie atsaucīgi, ar skaļiem aplausiem atbalstīja ikvienu uzrunu, koncerta priekšnesumu, īpaši uzgavilējot suminātajiem novadniekiem.
Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe savā uzrunā aicināja dzīves ikdienas gaitās paturēt prātā un darbus veikt triju atslēgvārdu vadīti – ar pienākumu par savu ģimeni, valsti un novadu, pienākumu, kas nekļūst par nastu, bet viss tiek darīts ar prieku. Ar atbildību par veicamajiem uzdevumiem, darbiem un līdzcilvēkiem. Ar lepnumu par visu, kas mums ir, kas mēs esam, Latvija – tie esam mēs!

Mūsu zemes vislielākā bagātība ir cilvēku prāts, cēlums, enerģija un spēja būt īstiem. Tieši šādi cilvēki piepilda Latviju, mūsu novadu. Labākajiem no labākajiem tika pasniegti apbalvojumi par nozīmīgu ieguldījumu un nopelniem Aglonas novada attīstībā. Izcils darbs, ilgstoša un panākumiem bagāta darbība novada labā ir pamats tam, lai cilvēkiem pateikt paldies!

Aglonas novada Gada cilvēks – Olga Jemeļjanova (SAC “Aglona” medmāsa) par ilgstošu un nopelniem bagātu, priekšzīmīgu darbu veselības aprūpes jomā. O.Jemeļjanova par medicīnas māsu strādā jau 41 gadu, ar atsaucību, augstu atbildības sajūtu rūpējas par saviem pacientiem.

Apbalvojums “Gada balva”

Izglītībā – Ivetai Soldānei (Aglonas bazilikas Kora skolas skolotāja) par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī. I.Soldāne par pedagogu strādā 27 gadus. Par sasniegumiem apbalvota ar Preiļu rajona Atzinības rakstu, Latvijas Nacionālā kultūras centra atzinības rakstu. Daudzi skolotājas audzēkņi piedalījušies valsts nozīmes konkursos, ieguvuši godalgotas vietas.

Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē – Valentīnai Leontjevai (Grāveru pagasts, audžumāte) par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē. V.Leontjeva kopš 1993.gada nesavtīgu mīlestību, rūpes un laiku veltījusi 18 audžubērniem.

Sportā – Valentīnai Jankevičai (Šķeltovas pamatskolas sporta skolotāja) par sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu. V.Jankeviča aktīvi trenē savus audzēkņus, ieaudzina jauniešiem izpratni par veselīgu dzīvesveidu. Skolotājas audzēkņi sasnieguši labus rezultātus sporta sacensībās novadā un reģionā.

Sabiedriskajā darbībā – Igoram Platonovam (Grāveru pamatskolas vēstures, krievu valodas, ģeogrāfijas skolotājs) par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada popularizēšanā. I.Platonovs popularizējis novada vārdu Latvijā un Krievijā. Iegūta 2.vieta starptautiskā konkursā “HANZA – laika tīkls”, organizējis 1812.gada karavīru pieminekļa uzstādīšanu Grāveros, vairāku mājas lapu redaktors.

Aglonas novada interešu izglītības speciāliste Lolita Kaļāne pasākumā pasniedza LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra atzinības rakstus par patriotisma un valstiskās identitātes stiprināšanu:

Aglonas vidusskolas skolotājai Lilijai Melderei;
Aglonas internātvidusskolas skolotājai Anitai Vaivodei;
Aglonas internātvidusskolas skolotājai Dzintrai Rateniecei;
Aglonas internātvidusskolas direktora vietniecei Mārai Ušackai.

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra atzinība par ieguldījumu pilsoniskā un patriotiskā pasākumu cikla “Mana Latvija” organizēšanā Aglonas novada skolām:
Priežmalas pamatskolai;
Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolai;
Aglonas vidusskolai;
Aglonas internātvidusskolai;
Šķeltovas pamatskolai;
Aglonas Katoļu ģimnāzijai.

Aglonas novada domei tika pasniegta LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra pateicība par veikumu Dziesmu un Deju svētku tradīcijas stiprināšanā.

Aglonas bazilikas priesteris Bernards Vagalis svētku dalībniekiem atgādināja par vissvarīgāko – brīvības būtību, cik ikvienam no mums svarīga ir brīvība. Cilvēks kāro būt neatkarīgs, grib darīt to, ko vēlas, tomēr pār to visu ir jābūt atbildībai, pienākumam un arī mīlestībai pret Dievu.

Svētku turpinājumā skatītāji varēja iedegt prieka un lepnuma dzirksti, uzkrāt spēkus jauniem darbiem kopā ar muzikālajiem kolektīviem – Aglonas bazilikas jaukto kori (vadītāja Ieva Lazdāne), vokālo ansambli “Knifs”(vadītāja Guntra Kuzmina) no Rēzeknes, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestri (vadītājs Oļegs Kolesničenko).

Fotogalerija – Aglona 18.novembris 2013.

Latvija, Latvija!
Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu – Astoņpadsmit!
/Lūcija Sāgameža-Nāgele/

16.novembrī Grāveru TN par godu Latvijas neatkarības 95. gadadienai izskanēja svētku koncerts. Tā ietvaros tika rīkots arī Sorosa Fonda – Latvija projekta „ Turpini manīties” noslēgums.
Apsveikuma vārdus un sirsnīgus sveicienus Grāveru pagasta iedzīvotājiem un viesiem izteica pārvaldniece Aina Buiniča, novēlot visiem būt optimistiem, ar jaunām idejām, labām domām lūkoties nākotnē! Ikvienam strādāt un mācīties savas dzimtenes labā, būt vienotiem. Mīlēt sevi, savus tuvākos un tēvu zemi, lai mēs visi varētu dzīvot mierā un harmonijā!

Pasākuma gaitā tika sumināti visaktīvākie cilvēki pagastā.
Janīna Seņkovska (85 gadi) – par Jazinkas ezera sakopšanas talkas organizēšanu
Valentīna Šamaka — par Grāveru pagasta popularizēšanu.
Par sabiedrisko aktivitāti Grāveru pagastā pateicības rakstu saņēma Anita Uzule, Ģertrūde Stopule, Inese Egle, Vladimirs Petunovs, Svetlana Skorodihina, Anatolijs Bižāns, Jānis Račiks, Vadims Skorodihins.
Par finasiālu atbalstu pagasta pasākumu organizēšanai – Sergejs Lukašonoks, Juris Butevičs, Juris Laiviņš.
Margarita Mickeviča – par sociālo palīdzību iedzīvotājiem Grāveru pagastā.
Valentīna Leontjeva – par bērnu audzināšanu audžuģimenē.
Igors Platonovs – par vēstures tradīciju saglabāšanu Grāveru pagastā.
Elfa Islamgarajeva -par aktīvu iesaistīšanos pagasta attīstībā.
Ivita platonova – par aktīvu iesaistīšanos pagasta kultūras dzīvē.
Deju kolektīvam – par pagasta popularizēšanu gan novadā, gan valstī.
Apsveikumi izskanēja arī visjaunākajai pagasta iedzīvotājai, jaundzimušajai Karinai Čučinai.

Klātesošos priecēja Grāveru pašdarbības kolektīvi – amatierteātris, bērnu deju kolektīvs un vokālais ansamblis. Visi šim pasākumam bija gatavojušies īpaši centīgi. Koncerta noslēgumā pirmoreiz skanēja Grāveru himna „ Mēs Grāverieši”.

Fotogalerija Grāveri – 18.novembris 2013.

16. novembrī arī Šķeltovas Tautas namā notika Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums. Ikkatrs, kurš bija atnācis uz Tautas namu, lai godinātu un svinētu Latvijas valsts svētkus, varēja ļauties svētku sajūtām, patriotiskai un siltai atmosfērai, gūt baudījumu no svētku koncerta.
Pasākuma laikā klātesošos ar savām dziesmām un danču programmu priecēja folkloras kopa ,,Dyrbyni” no Daugavpils. Ar skanīgām melodijām Šķeltovas Tautas nama zāli pieskandināja akordeoniste Viktorija no Šķeltovas.
Pirmo reizi uz skatuves savu sniegumu rādīja Šķeltovas Tautas nama jaunizveidotais vokālais ansamblis.

Šķeltovā ir izveidojusies skaista tradīcija – sumināt Šķeltovas pagasta darbīgākos iedzīvotājus, kolektīvus un komandas par nozīmīgiem darbiem un nopelniem Šķeltovas pagasta attīstībā. Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sabiedriskajā, saimnieciskajā, profesionālajā darbībā, kā arī par ieguldījumu pagasta tēla veidošanā.
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītaja pasākumā ar pateicībām ,,Par īpašiem nopelniem Šķeltovas pagasta dzīvē” tika sumināti 13 Šķeltovas pagasta godprātīgākie, čaklākie, darbīgākie iedzīvotāji.

Z/s Ezermalas saimniecei Anitai Miglānei –par nopelniem saimnieciskajā darbībā.
Šķeltovas pamatskolas skolotājām Sarmītei Peipiņai un Jeļenai Kriviņai –par nopelniem izglītībā.
Annai Krekelei – par Peipiņu katoļu draudzes baznīcas reliģiskās kultūras stiprināšanu.
Vladimiram Afanasjevam un Šķeltovas pagasta futbola komandai – par sasniegumiem sportā.
Individuālā darba veicējām Antoņinai Zeļenkovai un Jeļenai Kozlovai – par seno un mūsdienu tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu.
Anitai Podskočijai – par aktīvu piedalīšanos projektu realizācijā.
Šķeltovas FVP vadītāja Tatjanai Levkovai – par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības jomā.
Arvīdam Sirotinam – par aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē.
Sergejam Afanasjevam – par ilggadēju un apzinīgu darbu Šķeltovas pagastā.
Vokālā ansambļa “Zvonnica” vadītājai Ļenai Afanasjevai – par aktīvu piedalīšanos pagasta kultūras dzīvē.

Fotogalerija Šķeltova – 18.novembris 2013.

Valsts dzimšanas dienu 15.novembrī svinēja Kastuļinas pagasta iedzīvotāji. Kastuļinas pagasts sevi pozicionē, kā lauksaimnieku pagastu, tāpēc tradicionāli valsts svētku svinībās tiek rīkota arī Zemnieku balle. Ar dziesmām un dejām tiek sveikti pagasta darba rūķi, kuru ikdienas darba pūles un artava tiek sniegta novadam un arī valstij.
Godināti lauku darba darītāji, pagasta zemnieki – Rimma Romanova, Jevgēnijs Gorjačko, Vladislavs un Karīna Stivriņi, Ēriks un Zane Stivriņi, Aleksandrs Kahanovskis, Jeļena un Juris Murāni, Aivars Ļahs, Marija un Ivans Fedotovi, Georgijs un Lidija Gorbunovi, Ilona un Georgijs Karpovi, Elita un Jānis Barovski, Janīna Rubļevska.

Svētkos visus sveica Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Bekišs.
Pateicības vārdi tika teikti arī rudenī notikušās ziedu kompozīciju izstādes uzvarētājiem – Jūlijai Zdanovskai, Diānai Gurskai, Danai Petrovai un Tatjanai Anosovai.
Vakara vadītāji Karīna un Sergejs stāstīja par Latvijas garo un smago ceļu uz neatkarību, Dzimtenes dabas skaistumu. Skanēja sirsnīgas un jaukas dziesmas, dzeja jauniešu izpildījumā. Patiess prieks bija par vakara viesiem – Šķeltovas vokālo ansambli „Zvonnica” un austrumu deju dejotājām. Pasākuma noslēgumā visiem bija iespēja izmēģināt vingro dejas soli Valērija Zamjatina pavadījumā. Vakars noritēja draudzīgā un mājīgā gaisotnē.

Fotogalerija Kastulina – 18.novembris 2013.

Informāciju snieguši – Ivita Platonova, Grāveru TN vadītāja, Santa Klusa, Šķeltovas pagasta pārvaldes sekretāre un Inese Nikitina, Kastuļinas TN vadītāja.

Informāciju apkopoja:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv