Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mūsu lidojums

Saturs atjaunots: 15.06.2011.

26.maijā Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs atskatījās uz paveikto interešu izglītībā  novadā un rīkoja noslēguma pasākumu „Mūsu lidojums ”, informē Aglonas BBLPC vadītāja Inta Reča un  novada interešu izglītības koordinatore Karina Stivriņa.

Pasākumā piedalījās kupls pulks interešu izglītības dalībnieku no visām novada izglītības iestādēm: skolotāji- konsultanti; izglītības iestāžu vadītāji un ciemiņi. Kopīgi tika uzziedināts krāšņs ābeļzars, jo “… ziedi nevēlas tukši noziedēt. Tukšie vēja ziedi nav dabas spēka apliecinājums, bet gan izņēmums, neveiksme. Ziedi cenšas savu skaistumu attaisnot- izlolot augļus, nobriedēt sēklas- tāpat kā cilvēks savu mūža gājumu piepildīt.” (L.Brīdaka)

Arī mūsu novada skolēni un skolotāji šogad veiksmīgi ir piedalījušies interešu izglītības aktivitātēs gan Latgales reģionā, gan republikā, gan arī ārpus republikas robežām un piepildījuši savus centienus, gūstot ievērojamus panākumus. Grāveru pamatskolas skolniece Jolanta Boliņa piedalījās 39. Starptautiskajā mākslas izstādē „Lidice” Aglonas novadā, tika izvirzīta 2. kārtai Rīgā un trešajai  kārtai  Čehijā, kur saņēma arī atzinību. Skolotāja- konsultante Nonna Jakovļeva. Aglonas vidusskolas vokālais ansamblis, kuru vada Lilita Valaine,   piedalījās vokālās mūzikas konkursā „Balsis”, tika izvirzīts 2. kārtai Latgales reģionā un saņēma tur 2. pakāpes diplomu. Grāveru pamatskolas 4. klases skolēni piedalījās vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Lietas un tēli”, tika izvirzīti konkursa 2. kārtai Latgalē un viņu sniegums tika novērtēts ar 2. pakāpes diplomu. Skolotāja- konsultante Larisa Kizjalo. Aglonas vidusskolas skolniece Katrīna Reča piedalījās vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Lietas un tēli” un viņas darbs tika izvirzīts konkursa 2. kārtai Latgales reģionā, kur tika novērtēts ar 3. pakāpes diplomu. Skolotāja -konsultante  Inta Reča. Priežmalas pamatskolas skolotāja Karina Stivriņa piedalījās pedagogu metodisko izstrādņu skatē Aglona novadā,  viņas darbs tika izvirzīts dalībai 2. kārtā Latgalē un 3. kārtā republikā, kur tika atzinīgi novērtēts un saņēma  3. pakāpes diplomu. Paldies visiem dalībniekiem un skolotājiem- konsultantiem par ieguldīto darbu, lai Aglonas vārds iekrāsotos spilgtāk pārējo novadu vidū! Mēs   lepojamies ar Jums un vēlam  panākumus arī turpmāk.

Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs izsaka vissirsnīgako pateicību par atbalstu interešu izglītības un audzināšanas darba aktualitāšu popularizēšanā Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko, Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājam Pēterim Bekišam, Grāveru pagasta pārvaldes vadītājai Ainai Buiničai, Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājai Irēnai Maļuhinai, Aglonas novada domes deputātei Ingūnai Barkevičai, Aglonas vidusskolas direktorei Lidijai Šatilovai, Aglonas vidusskolas  direktora vietniecei audzināšanas darbā Ritai Ivbulei, Aglonas internātvidusskolas direktoram Didzim Vanagam, Aglonas internātvidusskolas direktora vietniecei audzināšanas darbā Mārai Ušackai, Priežmalas pamatskolas direktorei Annai Guževai, Grāveru pamatskolas direktorei Elfai Islamgarajevai, Šķeltovas pamatskolas direktorei Olgai Afanasjevai, Jaunaglonas arodvidusskolas direktoram Visvaldim Kursītim, Jaunaglonas arodvidusskolas direktora vietniecei Sarmītei Kampānei, Aglonas PII vadītājai Valentīnai Mihailovai, Aglonas KC vadītājai Oksanai Spīķei.

Paldies par atbalstu sponsoriem – dāsniem un pretimnākošiem mūsu novada cilvēkiem: Artūram Gražulim, Vladislavam Stivriņam, Mārītei Mežiniecei.

Pasākumu kuplināja priekšnesumi: dziesma „Solis pa solim” Marģera Kroiča un Mārītes Kiseļevskas izpildījumā, skolotāja LilitaValaine; dziesma „ Pieklauvē”, „Kur gaismeņa” grupas „MALA” izpildījumā, vadītāja Gunta Gulbe; dziesma „ Krāsaini sapņi” Aglonas vidusskolas jauktā ansambļa izpildījumā, skolotāja Lilita Valaine;  Electric dejas dejoja  ABBLPC deju grupa  A.Špakovska vadībā.

Izsakām vissirsnīgāko pateicību visu izglītības iestāžu interešu izglītības dalībniekiem, kuri veiksmīgi piedalījās un guva panākumus novada interešu izglītības aktivitatēs!

Pateicības par ieguldījumu un sasniegumiem interešu izglītības aktualitāšu popularizēšanā saņēma skolotāji- konsultanti : Gunta Gulbe, Velga Puzo, Lidija Kursīte, Ludmila Kormiļceva, Nonna Jakovļeva, Valentīna Kočkere, Aldis Puzo, Larisa Kizjalo, Lilita Valaine, Ilona Bazuļeva, Iveta Soldāne, Valentīna Jankeviča, Elfa Islamgarajeva, Anna Guževa, Anita Vaivode, Regīna Grigule, Inta Reča, Sarmīte Peipiņa, Vija Kovaļkova.

“Daba mums pasniedz nebeidzamas paraugstundas. Tā māca arī, ka veiksmi dzīvē sev varam nodrošināt, ja ievērojam pieredzi, ko gūstam no ziediem, augļiem un saknēm. Ziedi ir sevis apliecinājums, ar tiem skaistu dara ārieni un, ja saprašanas pietiek,- arī dvēseli.” (L.Brīdaka)

Lai tukši nenozied mūsu krāšņie ābeļziedi un turpinās mūsu kopīgais lidojums arī nākamajā mācību gadā!