Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Naaizmērstulei 125

No 6.-26. oktobrim Aglonas novada skolās tika izsludināts radošo darbu konkurss par godu Latgales rakstnieces un skolotājas Rozālijas Tabines- Naaizmērstules 125. dzimšanas gadadienai. Skolēni tika aicināti veikt Naaizmērstules literāro darbu lasījumus un pēc to motīviem veidot ilustrācijas, kolāžas,gatavot iestudējumus un citus radošus darbus. Labāko darbu autori un viņu pedagogi tika aicināti uz noslēguma pasākumu 28. oktobrī Aglonas Maizes muzejā.

Rozālija Tabine par savu literāro pseidonīmu bija izvēlējusies necilās lauku puķītes naaizmērstules nosaukumu, tomēr latgaliešu literatūrā viņas darbi ir sastopami arī ar parakstu N-le, N., Rūze Tabine, R. Tabine, R.T., Žogota, Živilbia, Tautas školōtōja. Naaizmērstule dzimusi 1890. gada 28. oktobrī Rēzeknes novada Bērzgales pagastaVeckubulovā, strādājusi par skolotāju Jezufinovas Moļu muižas skolā, pēc tam arī skolās Balvos, Somersētā, Mežiniekos, Aulejā un Aglonā. Naaizmērstule bija pieticīga un pašaizliedzīga, kalpoja Dievam un cilvēkiem. Apzinoties, ka bērniem tajā laikā pietrūka saturīgas lasāmvielas, viņa sāka vākt teikas un pasakas, tulkot citu autoru darbus. (Apdūmoj labi!, Par barnu audzynošanu un mocišonu.) Naaizmērstule rakstīja pasakas, dzeju, teikas, nostāstus un stāstus kristīgās morāles garā. Savos darbos rakstniece izcēla patriotismu, pieskārās ikdienišķām lauku cilvēku dzīves problēmām, stāstos un pasakās parasti ielika dzīves gudrības un pamācības. Naaizmērstules darbi ir apkopoti krājumos “Lauku zīdi” (1934.g.) un “Dīva dōrza pučeites” (1934.g). Pazīstamākais no Naaizmērstules patriotiskajiem darbiem ir rakstnieces pirmais publicētais dzejolis prozā “Tu manis navaicoj! (avīze “Dryva”, 1913.g. 21. numurs).

Pašreizējās Aglonas Maizes muzeja telpās savulaik bija Somersētas 6 klašu pamatskola, kurā Rozālija Tabine ir strādājusi par skolotāju, tāpēc muzeja īpašniece Vija Kudiņa telpās ir izveidojusi īpašu Naaizmērstulei veltītu ekspozīciju, kas tiek glabāta cauri gadiem un regulāri papildināta. Uzņemot apmeklētājus, Vija Kudiņa parasti ne tikai iepazīstina ar maizes cepšanas noslēpumiem un darba tikumu, bet arī piedāvā aplūkot Naaizmērstules piemiņai iekārtoto atmiņu stūrīti un nolasa fragmentu no rakstnieces darba “Tu manis navaicoj!”. Vija Kudiņa vienmēr atbalsta ar Naaizmērstules vārdu saistītos pasākumus, arī šoreiz, Naaizmērstules 125. dzimšanas dienai veltīto atceres pasākumu Aglonas vidusskolas valodu skolotāji organizēja Vijas Kudiņas laipni piedāvātajās Maizes muzeja telpās. Uz pasākumu atsaucās Aglonas vidusskolas, Aglonas internātvidusskolas un Šķeltovas pamatskolas skolēni un pedagogi.

Naaizmērstules atceres pasākums tika organizēts divās daļās. Dienā notika svinīgs atceres brīdis Aglonas kapos pie Naaizmērstules kapa kopiņas, svecīšu iedegšana un ziedu nolikšana. Uzrunu klātesošajiem teica latviešu valodas un literatūras skolotāja Regīna Grigule un Aglonas draudzes priesteris Daumants Abrickis. Tumsai iestājoties, pasākuma dalībnieki pulcējās sveču liesmām izgaismotajā Aglonas Maizes muzejā. Uz pasākumu ieradās arī Aglonas biedrības “Neaizmirstule” pārstāves, uzrunu teica Ingūna Barkeviča un Monika Pušņakova. Skolēni no trijām novada skolām prezentēja savus konkursa mājas darbus – skaitīja dzejoļus, lasīja savas pārdomas, demonstrēja ilustrācijas, dziedāja dziesmas un prezentēja muzikālu iestudējumu. Pasākuma gaisotni sevišķi mājīgu padarīja sveču apgaismojums, karsta zāļu tēja ar pīrāgiem un medu, ar ko laipni cienāja Vija Kudiņa, bet klausītājus priecēja Maizes muzeja senlaicīgo klavieru skanējums un kokles skaņu pavadījums Aglonas vidusskolas vokālā ansambļa meiteņu skanīgajam dziedājumam latgaliešu valodā. Noslēgumā pasākuma dalībniekiem tika pasniegtas pateicības un piemiņas nozīmītes un visi klātesošie vienojās kopīgā dziesmā “Pi dīveņa gari goldi”. Ceram, ka, gatavojoties šim pasākumam, skolēni uzzināja ko jaunu par izcilās Latgaliešu rakstnieces un dzejnieces Naaizmērstules dzīvi un daiļradi, un, iespējams, kādam tas deva iedvesmu rakstīt savus literāros darbus.

Pasākuma organizatori izsaka pateicību visiem, kas atbalstīja Naaizmērstules 125. dzimšanas dienai veltīto atceres pasākumu: Aglonas Maizes muzeja saimniecei Vijai Kudiņai par laipno uzņemšanu un atbalstu pasākuma norisē, Aglonas vidusskolas direktorei Lidijai Šatilovai par ierosmi un atbalstu, Aglonas vidusskolas direktora vietniecei audzināšanas darbā Inārai Ukinai par atbalstu pasākuma organizēšanā, Aglonas draudzes priesterim Daumantam Abrickim par lūgšanām pie Naaizmērstules kapa, biedrībai“Neaizmirstule” par rakstnieces kapa vietas sakārtošanu un atbalstu pasākuma tapšanā, Aglonas vidusskolas mūzikas skolotājai Olgai Siliņai un vokālā ansambļa meitenēm Anitai Gžibovskai, Aijai Gžibovskai, Kristīnei Kovaļkovai, Diānai Kazakevičai un Evitai Islamgarajevai par atsaucību muzikālo priekšnesumu sagatavošanā un skanīgo dziesmu izpildījumu, Aglonas vidusskolas latviešu valodas skolotājām Monikai Pušņakovai un Regīnai Grigulei, Aglonas internātvidusskolas latviešu un literatūras skolotājām Anitai Vaivodei un Elīnai Smirnovai un Šķeltovas pamatskolas sākumskolas un mājturības skolotājai Sarmītei Peipiņai par skolēnu sagatavošanu konkursam. Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās konkursā. Īpašs paldies Aglonas vidusskolas valodu skolotājām Ritai Karpovai, Irēnai Kudiņai, Regīnai Grigulei un Monikai Pušņakovai par radošām idejām un ieguldīto darbu pasākuma tapšanā. Fotogalerija.

Informāciju un foto iesniedza: Anita Blaževiča, Aglonas vidusskolas valodu un mākslas MA vadītaja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv