Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Naaizmērstulei veltītais pasākums Aglonā

Saturs atjaunots: 30.04.2015.

2015. gada 12. martā Aglonas vidusskolā pozitīvā, sirsnīgā un radošā gaisotnē tika svinēta kāda īpaša jubileja – 10 gadi apritēja latgaliešu dzejniecei, prozaiķei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei un Tautas skolotājai Naaizmērstulei (īstajā vārdā Rozālijai Tabinei) (1890 – 1965) veltītajam Latgales novada skolu jaunrades darbu konkursam, kura idejiskā autore ir skolotāja Monika Pušņakova.

Šis pasākums izstaro savu īpašo gaismu un enerģiju, tam ir arī kāda neparasta labo domu apmaiņas plūsma, jo šajā pozitīvajā pavasara saietā piedalās daudz gudru, radošu, interesantu un garīgi spēcīgu cilvēku. Tāpēc gribas citēt Maizes muzeja mammas Vijas Kudiņas teikto, ka šeit „mes visi augam gareigi” – gan jaunie literāti, gan viņu skolotāji, gan pasākuma atbalstītāji un labvēļi.
Konkursa tēma – Naaizmērstules vārdi „Muns spūžais gaismas stors” šogad pamudināja uz radošo domu 170 jaunos literātus, kā arī tika saņemtas 55 ilustrācijas, kopumā tika iesniegti darbi no 41 skolas. Radošie sveicieni tika sūtīti no Aulejas, Balviem, Bebrenes, Briežuciema, Ciblas, Dagdas, Dravniekiem, Gaigalavas, Galēniem, Grāveriem, Ilūkstes, Izvaltas, Jaunsilavas, Jaunstrūžāniem, Kalupes, Kārsavas, Līvāniem, Ludzas, Maltas, Preiļiem, Priekuļiem, Rēzeknes, Riebiņiem, Rožupes, Rudzātiem, Sakstagala, Salnavas, Sīļukalna, Šķeltovas, Špoģiem, Upītes, Vārkavas, Viļakas, Viļāniem, Zilupes un Aglonas. Ir prieks un gandarījums par to, ka Naaizmērstule, mūsu Aglonas lepnums, ir spējusi ar savu personību un literārajām atziņām likt aizdomāties un, skolotājas Monikas vārdiem runājot, „atvērt visslēptākos sirds stūrīšus” tik daudziem jauniem un radošiem prātiem no visas Latgales.
Agneta Lūcija Landzberga, Preiļu 2. vidusskolas 10. klases skolniece, savā radošajā darbā saka: „Gaismai ir ar kaut ko jāsākas.” Un žūrijas komisija, vērtējot jauno literātu paveikto, atrada patiešām daudz gaišā un pozitīvā. Skolēni savas sirds emocijas raisa, rakstot par stabilām vērtībām – ģimeni, īpaši māmiņu un vecmāmiņu, mājām, kā arī gaišo un notikumiem bagāto bērnību. Iepriecina, ka daudzos darbos kā „spožais zelta stars” tiek izcelta Latgale, kura ir labākā vieta pasaulē, to apliecina arī Preiļu 2. vidusskolas 12. klases audzēkne Aija Muktupāvela, sakot, ka „muns spūžais gaismys stors ir Latgola ar gudrim cylvākim”.
Īpašie stariņi darbos ir mūzikas pasaule, nākotnes sapņi, zināšanas, kā arī pats cilvēks. Sintija Lukjanska, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas 12.klases audzēkne, saka: „Es esmu māksliniece, un mans mākslas darbs ir mans mūžs.” Savukārt, apcerot mākslas nozīmi cilvēku dzīvē, Aglonas internātvidusskolas 5. klases skolniece Annija Rateniece izsaka viedu domu, ka „mūzika ir ceļš uz gaismu un skaistāku dzīvi”.
Priesteris Bernards Vagalis uzstājoties teica: „Šys konkurss līk īsaskateit sevī.” Jāatzīst, ka patiešām daudzi rakstītāji filozofēja par savas vietas meklēšanu dzīvē, gaismas un tumsas rotaļām, kā arī to, ka uz pasaules notikumiem jāskatās redzīgām acīm, to apstiprina arī Maltas vidusskolas 10. klases audzēkne Vita Tarasika, sakot, ka „mans gaismas stars ir dzīve un tās jēga”.
Lai izvērtētu visu 170 darbos (no tiem 18 rakstīti latgaliski) pateikto, cītīgi strādāja arī žūrijas komisija: Aglonas vidusskolas latv. val. un lit. skolotāja Monika Pušņakova, skolotāja Valentīna Ondzule, Maizes muzeja saimniece Vija Kudiņa, Aglonas internātvidusskolas direktors un mūzikas skolotājs Didzis Vanags un Aglonas internātvidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Anita Vaivode. Savukārt ilustrāciju tehniku un radošo garu vērtēja DMV”Saules skola”Aglonas bērnu mākslas skolas skolotāja Vija Kovaļkova un DMV”Saules skola” gleznošanas un mākslas vēstures skolotāja Dace Abricka.

Žūrijas vērtējumā 5. – 7. klašu grupā 1. vieta tika piešķirta Dacei Daukštei (Aglonas internātvidusskolas 6. kl.), 2. v. – Annijai Rateniecei (Aglonas internātvsk. 5. kl.), 3. v. – Intai Ančevskai (Aglonas internātvsk. 7. kl.), atzinības saņēma Dāvids Rubens (Rudzātu vsk. 7. kl.), Anita Sadovska, Viktorija Skorodihina, Viktorija Nartiša (visas Aglonas internātvsk. 5. kl.), Eva Vjakse, Kristiāna Nikola Pūdža (abas Priekuļu pamatsk. 7. kl.), Melānija Žilko (Grāveru pamatsk. 5. kl.), Annemarija Garēviča – Jurēviča (Špoģu vsk. 7. kl.), Renāte Islamgarajeva (Grāveru pamatsk. 5. kl.), Sintija Reble (Gaigalavas pamatsk. 5. kl.), Juris Kokins (Riebiņu vsk. 5. kl.), Marika Pizāne (Aglonas internātvsk. 7. kl.), Samanta Dombrovska (Aglonas internātvsk. 6. kl.), Artūrs Grigulis (Aglonas vsk. 6. kl.), Daira Aleksandroviča, Krista Greiža (abas Maltas vsk. 7. kl.), Sintija Onužāne (Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatsk. 6. kl.), Kate Slišāne (Upītes pamatsk. 7. kl.), Alise Ivbule (Aglonas vsk. 7. kl.). Par ilustrācijām 1. vieta tika piešķirta Sandai Augustovai (Ciblas vsk. 5. kl.), 2. v. – Renātei Islamgarajevai (Grāveru pamatsk. 5. kl.), 3. v. – Dženetai Gucānei (Ciblas vsk. 5. kl.) un Dacei Daukštei (Aglonas internātvsk. 6. kl.), atzinības saņēma Katrīna Valaine, Viktorija Bogdanova (abas Aglonas vsk. 6. kl.), Elīza Paula Ivanova (Ciblas vsk. 5. kl.), Viktorija Leščinska (Ciblas vsk. 7. kl.), Baiba Balode (Dravnieku pamatsk. 7. kl.), Arnita Lipska (Kārsavas vsk. 7. kl.), Dagne Tuče (Maltas vsk. 5. kl.), Kristiāna Nikola Pūdža (Priekuļu pamatsk. 7. kl.), Alise Evelīna Irbe (Špoģu vsv. 6. kl.).

8. – 9. klašu grupā 1. vieta tika piešķirta Lāsmai Neiceniecei (Rožupes pamatsk. 8. kl.), 2. v. – Ievai Boļšakovai (Vārkavas pamatsk. 9. kl.), 3. v. – Evitai Pastarei (Rožupes pamatsk. 8. kl.) un Karīnai Makrjakovai (Aglonas vsk. 9. kl.), atzinības saņēma Aina Skudra (Aglonas vsk. 9. kl.), Alise Jaseviča, Karīna Karahanjana, Viktorija Timofejeva (visas Aglonas internātvsk. 9.kl.), Anna Barinova (Gaigalavas pamatsk. 9. kl.), Armands Čižiks (Zilupes vsk. 9. kl.), Karīna Ločmele (Salnavas pamatsk. 9. kl.), Lauma Reliņa (Preiļu 1. pamatsk. 9. kl.), Nora Kirsanova (Aglonas vsk. 9. kl.), Renāte Dakule, Vilma Kolneja (abas Gaigalavas pamatsk. 9. kl.), Vineta Bolmane (Gaigalavas pamatsk. 8. kl.), Žanete Gabranova (Salnavas pamatsk. 9. kl.). Par ilustrācijām 1. v. tika piešķirta Līgai Gavarei (Aglonas vsk. 8. kl.), 2. v. – Lilitai Gžibovskai (Aglonas vsk. 9. kl.), 3. v. – Karīnai Makrjakovai (Aglonas vsk. 9. kl.), atzinības saņēma Nauris Lukjanovičs (Aglonas vsk. 9. kl.), Laura Dzalbe (Aulejas pamatsk. 9. kl.).

Jubilejas reizē tika sarūpēti arī jauki un skaisti pārsteigumi. Lielākais no tiem noteikti ir Naaizmērstulei veltītais Latgales lauku skolu jaunrades darbu krājums „Ej un spīdi” (sastādītāja sk. M. Pušņakova), kurā apkopoti 89 labākie jaunrades darbi un ievietotas veiksmīgākās konkursu dalībnieku ilustrācijas. Tas ir veltījums Aglonas Kukažiņas 125 gadu jubilejai un arī radošo darbu konkursa desmitgadei. Krājums ir izdots ar Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai” ietvaros. Par pārsteigumu bija parūpējusies skolotāja Anita Vaivode un Aglonas vidusskolas 11. klases skolniece Anita Gžibovska, radot jubilejas pasākumam par godu kopdarbu-skaistu dziesmu. Skolotāja Monika Pušņakova, dāvājot katram neaizmirstulīšu sēklas, aicināja šovasar, gaidot Naaizmērstules 125. dzimšanas dienu, veidot skaistu neaizmirstulīšu pļavu savās skolās, savās mājās, savā dzīvē.

Katru gadu pasākumu atbalsta arī īpaša „jauko un gaišo stariņu” kompānija – konkursa labvēļi un sponsori, kuri vienkārši ir kļuvuši par savējiem, un šogad tie ir:

Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule”,
Rēzeknes Augstskola,
Daugavpils Universitāte,
SEB banka,
Maizes muzeja vadītāja Vija Kudiņa,
Apgāds „Zvaigzne ABC” (Vija Kilbloka, Laima Nagliņa),
Aglonas novada centrālā bibliotēka,
SIA „Salang” (Gunārs Svilāns),
Andrejs Stremjanovs,
Aglonas Bazilika (Daumants Abrickis, Bernards Vagalis),
Priesteris Aigars Bernāns,
Māksliniece Vija Stupāne,
Žurnāls „A12”,
Portāls „LaKuGa”,
Juris Viļums
Aglonas vidusskolas vecāku padome,
Lidija Lubāne,
Kora „Assumpta” vīri (vadītāja Ieva Lazdāne),
Aglonas novada dome,
Aglonas vidusskolas kolektīvs un direktore Lidija Šatilova.

Par šādiem cilvēkiem savā radošajā darbā stāsta arī Jaunsilavas pamatskolas 9. klases skolnieks Āris Kārkls: „Ja cilvēki ziedo vai vienkārši kādam palīdz, viņi ar savu gaišo staru piesaista līdzcilvēkus būt tādiem kā viņi.”
Par pasākuma pozitīvo atmosfēru liecina arī tā dalībnieku paustās atziņas un labie vārdi: „Paldies par radošumu, dvēseliskumu, sirsnību, latgalisko garu!”, „Dejoja labi, dziedāja skaisti. Pasākums izdevies. Labprāt atgriezīšos”, „Labs darbs dzīvo divus mūžus. To var teikt par konkursu. Paldies par uzņemšanu, cienāšanu un jaukajām emocijām!”, „Bija ļoti labi, ļoti interesanti un pat jautri”, „Īstā dzīve ir te – laukos, mazpilsētā! Lai vēl tikpat brīnišķīgi pasākumi!”.

Lai visiem piepildīta, radoša, interesanta un aktīva pavasara dzīves telpa!

Informāciju apkopoja: Anita Vaivode, žūrijas komisijas pārstāve, Aglonas internātvidusskolas latviešu valodas  un literatūras  skolotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv