Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Nekustamā īpašuma “Āpši” izsole

Aglonas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Āpši”, kadastra Nr. 6072 001 0097, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domes lietvedības un komunikācijas nodaļā, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas nov., un pašvaldības portālā www.aglona.lv. Īpašums apskatāms darbdienās līdz 09.04.2019., iepriekš piezvanot pa tālruni 65324573. Izsole notiks Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, 2019.gada 9.aprīlī, plkst. 13.00. Reģistrēšanās izsolei novada domes lietvedības un komunikācijas nodaļā noteikta līdz 08.04.2019. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – 5400,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 540,00 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr.90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122.

izsoles noteikumi Āpši 1

Informāciju iesniedza: Ainārs Streļčs, Aglonas novada domes Zemes lietu speciālists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv