Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Nekustamā īpašuma “Blaževiči” izsole

Aglonas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Blaževiči”, kadastra Nr.6072 004 0060, 5,23 ha kopplatībā, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domē (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads) un pašvaldības portālā www.aglona.lv. Īpašums apskatāms darbdienās līdz 10.06.2020., iepriekš piezvanot pa tālruni 65324573. Izsole notiks Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā 2020. gada 10. jūnijā plkst. 10.00. Reģistrēšanās izsolei novada domes lietvedībā noteikta līdz 09.06.2020. plkst.17.00. Izsoles sākumcena – 6600,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 660,00 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr.90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122.

Izsoles noteikumi Blaževiči 1

Informāciju iesniedza: Ainārs Streļčs, Aglonas novada domes Zemes lietu speciālists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv