Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Nekustamā īpašuma Radošo industriju centrs nomas tiesību izsole

Aglonas novada domē (reģ. Nr. 90000065754, juridiskā adrese: Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads) 2020. gada 28. oktobra sēdē tika pieņemts lēmums – izsludināt nomas tiesību mutisku izsoli. Izsole tiek organizēta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.


Nomas objekts: Nedzīvojamā ēka – Radošo industriju centrs, Somersētas iela 23, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, objekta kadastra apzīmējums: 76420040578005. Galvenais lietošanas veids: 1220 (biroju telpu grupa). Iznomājamā platība – 631,10 m2. Dalības maksa – EUR 20,00, nodrošinājums – EUR 100,00.

Izsoles sākumcena – EUR 911,00 (nomas maksa mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa). Izsoles solis – EUR 50,00. Līguma termiņš – 12 gadi.

Pieteikumi iesniedzami Aglonas novada domē Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda, ka pieteikums tiek iesniegts nekustamā īpašuma Radošo industriju centrs nomas tiesību izsolei un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek klātienē no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 23. novembrim no plkst. 8.30 līdz 16.30 vai elektroniski, nosūtot uz padome@aglona.lv.

Izsole notiek 2020. gada 25. novembrī plkst. 11.00 Aglonas novada domē, 1. stāvā, zālē.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāieskaita Aglonas novada domes (reģ. Nr. 90000065754) AS SEB banka norēķinu kontā Nr. LV47UNLA0026000130122, ar atzīmi „Par dalību nekustamā īpašuma daļas “Radošo industriju centra ēka” Somersētas ielā 23, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā nomas tiesību izsolē”.

Nomas objektu apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem var, iepriekš iesniedzot iznomātājam adresētu rakstveida pieteikumu un vienojoties par konkrēto apskates laiku:

- par izsoli: juriste Inta Klindžāne, mob. t. 29441916, inta.klindzane@aglona.lv

- par objekta apskati: projekta vadītāja Lāsma Strole-Krasovska mob.t.29210088, lasma.strole@aglona.lv

PIELIKUMI

RIC_izsoles_noteikumi

1_pielikums_nomas_liguma_projekts

2_pielikums-pieteikums-dalibai-izsole_RIC

3-pielikums-saimnieciskas-darbibas-informacija_RIC

4pielikums

Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, Aglonas novada domes juriste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv