Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Nepilngadīgo nodarbināšana vasarā. Svarīgākais, kas jāzina vecākiem

Saturs atjaunots: 20.04.2018.

 Jo tuvāk skolēnu vasaras brīvlaiks, jo aktuālāka kļūst bērnu un pusaudžu nodarbināšana vasarā. Atgādinām svarīgāko, kas jāņem vērā darba devējiem un jāatceras vecākiem.

Ko paredz likumi un noteikumi

Darba likums aizliedz nodarbināt personas, kuras nav sasniegušas vismaz 13 gadu vecumu. Likums turklāt iedala nepilngadīgās personas bērnos (13–15 gadu) un pusaudžos (15–18 gadu).

Ministru kabineta “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem” paredz izsmeļošu uzskaitījumu, kuros darbos ar viena vecāka (aizbildņa) rak­stisku piekrišanu var nodarbināt bērnus no mācībām brīvajā laikā. Tā, piemēram, ir dārzu ravēšana un laistīšana, ražas novākšana, ziedu novākšana, ārstniecības augu vākšana, augļu, dārzeņu un ogu iepakošana, koku, ziedu un augu stādīšana un kopšana, utt.

Ministru kabineta “Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību” savukārt detalizēti uzskaita apstākļus un darbus, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus. Tie, piemēram, ir darbi, kas pielīdzināmi glābšanas darbiem avāriju gadījumos, izmēģināšanas darbi, ugunsbīstami un sprādzienbīstami darbi, kas saistīti ar pastāvīgu smaguma pārnēsāšanu vai pārvietošanu, ja tas pārsniedz 10 kg (zēniem) un 4 kg (meitenēm), utt.

Valsts darba inspekcija, pamatojoties uz darba devēja iesniegumu, pievienojot viena vecāka rakstisku piekrišanu, var izsniegt atļauju bērna (izpildītāja) nodarbināšanai kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos, ievērojot Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas bērnu – izpildītāju – nodarbināšanai kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos, kā arī atļaujā ietveramie ierobežojumi” paredzētos aizliegumus attiecībā uz bērnu nodarbinātību. Aizliegums iespējams, ja, piemēram, netiek ievēroti darba aizsardzības pasākumi, 13–15 gadu veciem bērniem paredzētās smagumu pārnēsāšanas un pārvietošanas normas, pieļauts tiešs kontakts ar bīstamām ķīmiskām vielām un bīstamiem ķīmiskiem produktiem utt.

Nodarbinot skolniekus, jāņem vērā vēl citi ierobežojumi, kā arī konkrēts darba laiks, atlīdzība un atpūtas laiks.

Ierobežojumi

• Bērnus vecumā no 13 gadiem var nodarbināt no mācībām brīvajā laikā vieglā, bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgā darbā, ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstisku piekrišanu.

• Nepilngadīgās personas ir aizliegts nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

• Darba devējam ir pienākums pirms darba līguma noslēgšanas informēt vienu no bērna vai pusaudža vecākiem (aizbildni) par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem darba vietā.

• Par 18 gadiem jaunākas personas pieņem darbā tikai pēc iepriekšējas medicīniskās apskates, un tām līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ik gadu jāveic obligātā medicīniskā apskate.

• Nepilngadīgu personu var nosūtīt komandējumā vai darba braucienā, ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstisku piekrišanu.

Darba laiks

• Bērnus, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, nedrīkst nodarbināt ilgāk par divām stundām dienā un vairāk par 10 stundām nedēļā, ja darbu veic mācību gada laikā, bet brīvlaikā bērnus nedrīkst nodarbināt ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā.

• Pusaudžus (15–18 gadu vecumā) nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35 stundām nedēļā.

• Ja par 18 gadiem jaunākas personas papildus darbam turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību vai profesionālo izglītību, mācībās un darbā pavadīto laiku saskaita kopā, un tas nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.

• Ja nepilngadīgais nodarbināts pie vairākiem darba devējiem, darba laiku summē.

• Nepilngadīgām personām nosaka piecu dienu darba nedēļu. Darba likums aizliedz nodarbināt nepilngadīgās personas nedēļas atpūtas laikā, piešķirot atpūtu citā laikā.

• Aizliegts nodarbināt nepilngadīgas personas virsstundu darbā, kā arī nakts laikā (bērniem nakts laiks ir laika posms no pulksten 20 līdz 6).

Atlīdzība

• Pusaudžiem mēneša darba alga nedrīkst būt mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros (320 eiro).

• Ja pusaudzis papildus vidējās izglītības vai profesionālās izglītības ieguvei arī strādā, viņam par veikto darbu samaksā atbilstīgi nostrādātajam laikam. Šajā gadījumā stundas tarifa likme nedrīkst būt mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo stundas tarifa likmi normālā darba laika ietvaros (1,933 eiro).

Atpūtas laiks

• Pusaudžiem ir tiesības uz pārtraukumu darbā, ja viņu darba laiks ir ilgāks par četrarpus stundām. Pārtraukuma laikā darbiniekam ir tiesības atstāt savu darba vietu, ja darba līgumā, darba koplīgumā vai darba kārtības noteikumos nav noteikts citādi, taču aizliegumam jābūt pietiekami pamatotam.

• Par 18 gadiem jaunākām personām piešķir vienu mēnesi ilgu ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu. Atvaļinājuma daļas pārcelšana uz nākamo gadu ir aizliegta.

• Nepilngadīgām personām ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir vasarā vai pēc viņa vēlēšanās jebkurā citā laikā. Ja par 18 gadiem jaunāks darbinieks turpina iegūt izglītību, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir, pēc iespējas saskaņojot to ar brīvlaiku izglītības iestādē.

Vecāku iespējas

Vecāki (aizbildņi) vai Valsts darba inspekcija var rakstiski pieprasīt, lai tiktu izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar personu, kura ir jaunāka par 18 gadiem, ja tās veiktais darbs apdraud drošību, veselību vai tikumību vai negatīvi ietekmē attīstību un izglītību. Darba devējam pēc šāda pieprasījuma saņemšanas ir pienākums ne vēlāk kā piecu dienu laikā izbeigt darba tiesiskās attiecības ar darbinieku un izmaksāt viņam atlīdzību – vismaz viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā.

http://www.la.lv/nepilngadigo-nodarbinasana-vasara/

Pēc preses materiāliem

sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv