Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāle aicina pieteikties dalībai pasākumā „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”


2013.gada 08. martā stājās spēkā 2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” grozījumi, kuri nosaka preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” (turpmāk – Pasākums) īstenošanas nosacījumus.

Pasākuma mērķis ir veicināt komersantu (turpmāk – Darba devējs) nodarbināto personu (turpmāk – Nodarbinātais) reģionālo mobilitāti, nodrošinot finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

Pasākumu īsteno darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu, kur ir konkrētās personas iegūtajai izglītībai un profesionālajai pieredzei atbilstošs pieprasījums. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā uzsākt darba tiesiskās attiecības vienlaicīgi ar vismaz 25 Aģentūrā reģistrētiem bezdarbniekiem.

Finanšu atlīdzību Pasākuma ietvaros var saņemt Nodarbinātais, kurš vienlaikus atbilst šādām prasībām:

 • līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienai ar konkrēto darba devēju ir bijis reģistrēts bezdarbnieka statusā vismaz divus mēnešus
 • darba tiesiskās attiecības ir nodibinājis pie darba devēja, kurš pirms darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar Nodarbināto vismaz vienu nedēļu iepriekš ir bijis reģistrējis Aģentūrā brīvu darba vietu tādā pašā profesijā vai amatā, kādā strādā Nodarbinātais;
 • darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba tiesisko attiecību ietvaros darba devējs Nodarbinātajam nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumus;
 • norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu;
 • darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku, Nodarbinātajam ir noteikts normālais darba laiks un darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru;
 • darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ne agrāk kā desmit darba dienas pirms finanšu atlīdzības pieprasīšanas dienas.

Kā pieteikties?
Filiāle pieņem Nodarbinātā iesniegumu finanšu atlīdzības saņemšanai, kam pievienota darba devēja izziņa desmit darba dienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas.

Iesniegumus iesniedz Filiālēs šādos veidos:

 • klātienē;
 • elektroniski iesniedzot, iesniegums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
 • izmantojot pasta pakalpojumus.

Filiāle triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzību.

Filiāle vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē Nodarbināto par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā Filiāle vienlaicīgi nosūta Nodarbinātajam finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina finanšu atlīdzību Nodarbinātajam ne vairāk kā 280 latu apmērā:

 • transporta izdevumu segšanai regulāriem braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ;
 • vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai un transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīves vietas uz darba vietu un atpakaļ.

Nodarbinātā finanšu atlīdzības apjoms:

 • par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi avanss 100 latu apmērā tiek pārskaitīts piecu darba dienu laikā pēc pozitīvā lēmuma par finanšu atlīdzības piešķiršanu pieņemšanas.
 • par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību mēnešiem tiek saņemta ikmēneša finanšu atlīdzība, kas nav lielāka par 60 latiem mēnesī. To aprēķina, ņemot vērā pirmajā mēnesī radušās faktiskās dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumu izmaksas;
 • ja pirmajā darba tiesisko attiecību mēnesī dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumi ir bijuši 100 lati vai vairāk, tad nākamajos trīs mēnešos ikmēneša finanšu atlīdzība ir 60 lati;
 • ja pirmajā darba tiesisko attiecību mēnesī dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumi ir bijuši mazāki par 100 latiem, tad no pirmā mēneša faktiskajām izmaksām proporcionāli no katra mēneša tiek atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atlīdzības summas atlikums.

Pasākumu finansē no valsts speciālā budžeta līdzekļiem.

Informācija “soli pa solim”

1. Komersantu nodarbinātā persona (turpmāk – Nodarbinātais) iesniedz NVA Filiālē iesniegumu finanšu atlīdzības piešķiršanai 10 darba dienu laikā no darba līguma noslēgšanas datuma.

2. Filiāle, triju darba dienu laikā, pārbaudot Nodarbinātā atbilstību Pasākuma kritērijiem, pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt finanšu atlīdzību un vienas darba dienas laikā rakstveidā paziņo Nodarbinātajam par lēmumu, nosūtot lēmumam līdzi arī finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.

3. Aģentūra pārskaita Nodarbinātajam avansu 100 LVL apmērā piecu darba dienu laikā no pozitīvā lēmuma pieņemšanas dienas.

4. Pēc pirmā darba tiesisko attiecību mēneša beigām, bet ne vēlāk kā desmit dienu laikā no otrā darba tiesisko attiecību mēneša sākuma, Nodarbinātais iesniedz finanšu atlīdzības pamatojumu ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem:
transporta izdevumus apliecinošus dokumentus:
sabiedriskā transporta braukšanas biļetes;
čekus par degvielas iegādi;
dzīvojamās telpas īres izdevumus apliecinošus  dokumentus – īres līguma kopiju un maksājuma apliecinošu dokumentu par dzīvojamās telpas īri.

5. Pamatojoties uz finanšu atlīdzības pamatojumu un izdevumus apliecinošiem dokumentiem, Aģentūra sagatavo finanšu atlīdzības pieprasījumu ar finanšu aprēķinu nākošajiem trijiem mēnešiem un:
piecu darba dienu laikā no finanšu atlīdzības pamatojuma saņemšanas dienas izmaksā Nodarbinātajam finanšu atlīdzību par otro darba tiesisko attiecību mēnesi;
par nākamajiem diviem darba tiesisko attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzību izmaksā Nodarbinātajam līdz kārtējā mēneša datumam, kad izmaksāta finanšu atlīdzība par otro darba tiesisko attiecību mēnesi.

Detalizētāka informācija atrodama NVA mājaslapas www.nva.gov.lv  sadaļās Klientiem –> Nodarbinātajiem –> Komersantu nodarbināto reģionālās mobilitātes veicināšana.

Papildus informāciju var saņemt
NVA Preiļu filiālē Preiļos, Raiņa bulvārī- 19 un
Līvānos, Rīgas ielā – 77,
vai pa tālruni 65314023, 65314042, mob. 28234153

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv