Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Noslēdzies projekts “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”

Projektu “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”īstenoja Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru (NAFO). Projektā piedalījās 15 Latvijas izglītības iestādes – Aglonas vidusskola, Babītes vidusskola, Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”, Dobeles 1.vidusskola, Jaunogres vidusskola, Jelgavas 4.sākumskola, Liepājas 7.vidusskola, Olaines 2.vidusskola, Pededzes pamatskola, Rīgas 15.vidusskola, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Rojas vidusskola, Špoģu vidusskola, Tukuma 2.vidusskola, Ventspils 6.vidusskola. Izglītības attīstības centrs pateicas visiem partneriem, skolu un kopienu komandām par produktīvo sadarbību!

Kāpēc bija nepieciešams šāds projekts? Latvijas pedagogi arvien biežāk saskaras ar situācijām, kad vienā klasē mācās bērni, kuri nāk no dažādām valstīm, kuriem ir atšķirīga iepriekšējā mācību pieredze, vecums, reliģiskā pārliecība, tautība un ādas krāsa. Šādās situācijās, līdzās spējai pasniegt savu mācību priekšmetu, vienlīdz nozīmīga kļūst arī vispārējā pedagoģiskā meistarība, psiholoģiskā sagatavotība, starpkultūru komunikācijas prasmes un skolotāja paša personība un vērtības. Visbiežāk skolas un pedagogi minētās situācijas risina pašu spēkiem – esošo resursu un atbalsta sistēmu ietvaros. Tādēļ īsti laikā nāca projekts, kurš radīja platformu pieredzes apmaiņai un kopīgām mācībām par jauniebraucēju iekļaušanu, piedāvāja ekspertu padomus un mācību materiālus. Projekts iedrošināja meklēt arī vietējos atbalsta resursus – pašvaldību iestādes, NVO, aktīvus savu kopienu iedzīvotājus, skolēnu vecākus. Projekta rezultātā ir tapusi mācību programma un metodiskie materiāli, kuri aprobēti dažādās mērķauditorijās. 15 Latvijas skolas kļuvušas par atbalsta un resursu centriem starpkultūru, integrācijas un pilsoniskās izglītības tematikā. Arī pēc projekta beigām tā rezultāti ir pieejami ikvienam interesentam. Vairāk par projektu un tā rezultātiem lasiet IAC mājas lapā www.iac.edu.lv.

Projekta rezultāti, kas pieejami ikvienam interesentam:
Projektā izveidota programma “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”. Programmu aicināti apgūt dažādu mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu administrācijas pārstāvji un citi interesenti, kas strādā sabiedrības integrācijas jomā. Programmas apjoms ir 36h, bet iespējams apgūt arī atsevišķus programmas moduļus.

Programmas satura jautājumi:
- Dažādība sabiedrībā un starpkultūru dialogs
- Identitāte un sabiedrības integrācija
- Atbalsta sistēma skolā darbam ar daudzkultūru skolēniem un viņu ģimenēm
- Pedagoģiskās stratēģijas darbam daudzkultūru klasēs
- Komandas darbs imigrantu problēmu risināšanā
- Skolas un kopienas sadarbība saliedētas sabiedrības veidošanā u.c.

Projekta pieredze apkopota integrācijas metodisko materiālu komplektā “Dažādība kā resurss”. Izdevuma elektroniskā versija pieejama ikvienam interesentam IAC mājas lapā http://www.iac.edu.lv/jaunumi/.Izdevums iepazīstina ar projektā izstrādāto apmācību programmu, skolu pieredzi programmas aprobācijā un viedokļiem par izaicinājumiem dažādības vadībā un skolām nepieciešamo atbalstu darbā ar jauniebraucējiem. Praktiķiem noderēs mācību aktivitāšu piemēri par identitāti un dažādību, valodām un reliģijām, migrācijas un starpkultūru saskarsmes jautājumiem, kā arī individuālo atbalsta pasākumu plāni, idejas audzināšanas darbam un tematiskiem semināriem pieaugušo auditorijai. Skolu administrācijai palīdzēs materiāli par vienotas skolas atbalsta sistēmas izveidi darbam ar daudzkultūru skolēniem un viņu ģimenēm. Izdevums sniedz ieskatu dažādības potenciāla izmantošanā kopienās, kā arī iepazīstina ar projekta Norvēģijas partneru pieredzi.

Šajā saitē skatiet konferences fotogrāfijas:  https://www.flickr.com/photos/138940029@N04/albums/72157667386370642

Saite uz projekta pieredzes krājuma “Dažādība kā resurss” elektronisko versiju:  http://www.iac.edu.lv/assets/I_dokumenti/EEZ/Dazadibkaresurss.pdf

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Šis raksts sagatavots Izglītības attīstības centra (IAC) projekta„Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr.2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059) ietvaros. Šis materiāls ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild IAC.

Avots: Izglītības attīstības centrs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv