Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Noslēgušies ūdenssaimniecības darbi Aglonas novada Jaunaglonas ciemā

Saturs atjaunots: 18.12.2014.

 Ir noslēgušies būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/095) ietvaros, kas tika īstenots ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātē “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir 16 mēneši no vienošanās spēkā stāšanās dienas (01.10.2013. – 31.01.2015.).
Kopējās izmaksas sastāda 591 053,80 EUR (ar PVN) – līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem – 85%, Aglonas novada pašvaldības finansējums –15% un neattiecināmās izmaksas, tajā skaitā PVN.
Projekta mērķi ir uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, lai veicinātu reģionālo attīstību, paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni, kā arī radītu piemērotus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai. Uzlabot vides stāvokli, samazinot piesārņojumu un taupīgi izmantot dabas resursus. Izpildīt nacionālo tiesību aktu prasības ūdenssaimniecības jomā. Celt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, pielietojot darbaspēku, energo un citas resursus taupošas iekārtas un tehnoloģijas.
Pilnsabiedrība “UNL-K” veica būvdarbus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tehniskajam projektam, ko izstrādāja SIA “Ekolat”. Objekta būvuzraudzību veica V. Minajevs.
Projekta aktivitāšu rezultātā tika uzbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) ar ražību 60 m3/dnn, iegādāts dīzeļģenerators, izveidots jauns urbums dzeramā ūdens ieguvei, renovēts ūdenstornis, izbūvēti ūdensvada tīkli – 40 m, pašteces kanalizācijas tīkli – 801 m, spiediena kanalizācijas tīkli – 479 m, rekonstruēti ūdensapgādes tīkli – 1307 m un kanalizācijas tīkli – 242 m, izbūvētas 2 kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) un ūdens sagatavošanas stacija.
Ieguldot materiālos līdzekļus ūdenssaimniecības nozarē, palielinās dzīves kvalitāte iedzīvotājiem, tiek nodrošināts ES direktīvām atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens, kā arī nodrošināta notekūdeņu attīrīšana un izplūdes kvalitāte atbilstoši ES direktīvu prasībām. Projekta realizācija sekmēs ūdens resursu racionālu izmantošanu un kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem.

 Informāciju iesniedza projekta vadītāja Anita Podskočija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv