Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Noslēgušies ūdenssaimniecības darbi Grāveru ciemā

Noslēgušies projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/098/105 „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta” ietvaros plānotie būvniecības darbi.

 Projekta realizācijas rezultātā Grāveru ciemā tika veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (2314 m), kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana (735 m), spiedvada izbūve (178 m) un jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve (1 gab.). Garantijas termiņš būvniecības darbiem ir 36 mēneši.

 Objekta būvuzraudzību veica SIA „RS Property”, autoruzraudzību veica tehniskā projekta izstrādātāji SIA „C projekti”. Būvniecības darbus veica SIA „Apola – D”.

Projekts īstenots darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1.pasākuma “Vide” 3.4.1.1.aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

 Aktivitātes mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

 Projekta kopējais finansējums – 434665.37 EUR (ERAF – 85 %, Aglonas novada dome -15 %). Neattiecināmās izmaksas, tajā skaitā PVN – 75437.79 EUR.

 Kopējais projekta īstenošanas ilgums – 24 mēneši

Informāciju  iesniedza projekta vadītāja Lāsma Strole – Krasovska

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv