Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Noteiksim gada cilvēka un gada balvas kandidātus

Kā ik gadu Aglonā tiek domāts, kurus ļaudis īpaši sumināt Latvijas Valsts svētkos. Goda nosaukumu „Aglonas novada Gada cilvēks” un apbalvojumu “Gada balva” piešķirs par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Aglonas novada attīstībā – saimnieciskajā, kultūras, izglītības, sporta,  lauksaimniecības, tūrisma  un  sabiedriskajā darbībā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Aicinām Aglonas novada iedzīvotājus izvirzīt kandidātus.

Nominācijas:

Izglītībā – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī;

Kultūrā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē;

Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē – par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē;

Sabiedriskajā darbībā – par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī;

Sportā – par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu valstī;

Lauksaimniecības attīstībā – par nozīmīgu ieguldījumu novada lauksaimniecības attīstībā, radot inovatīvas lauksaimniecības metodes, izveidojot jaunus produktus.

Tūrisma nozares attīstībā – par ieguldījumu novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanā un tūrisma pakalpojuma sniegšanā.

Darba kolektīvu, sabiedrisko un politisko organizāciju, kā arī privātpersonu iesniegtos ierosinājumus par apbalvošanu apkopos, izskatīs un izvērtēs Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja. Lēmumu par  balvu piešķiršanu pieņems Aglonas novada dome.

nolikums , pieteikuma_anketa_gada_cilveks , pieteikuma_anketa_gada_balva

Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienā – 18. novembrī.

Savu viedokli, rakstiskā veidā, aizpildot anketu, lūdzam iesniegt Aglonas novada domes lietvedībā, Somersetas ielā 34, Aglonā, no 2012.gada 20.oktobra līdz  10.novembrim.

Ikdienas darbs šīs zemes un tautas labā – tas ir  ikviena šeit – Latvijā,  Latgalē un  Aglonā – dzīvojošā un strādājošā uzdevums. Mēs  esam atbildīgi par to, cik daudz katrs  ieguldījām savas zemes attīstībā un labklājībā.