Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pabeigta Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonā

Livdānu iela atrodas Aglonas bazilikas tuvumā. Līdz ar to ceļu izmanto gan vietējie iedzīvotāji, gan Aglonas viesi, gan tūristi. Lai sakārtotu un veidotu pievilcīgu infrastruktūru kultūrvēsturiska objekta tuvumā, īpaši svarīgi bija veikt šīs ielas rekonstrukciju.

2012. gada 12. martā apstiprinātā ELFLA atklātā projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr. 11-03-L32100-000228 “Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā” rekonstrukcijas darbi ir pabeigti 2013. gada augustā.

Ielas rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2013. gada pavasarī, būvdarbus veica SIA “SAU”. Objekta autoruzraudzību nodrošināja SIA “Līgaiši”, uzraugot būvniecības atbilstību saskaņotajam tehniskajam projektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu ievērošanu.
Būvniecības atbilstību būvniecības normām, noslēgtajam būvniecības līgumam un kvalitātes prasībām bija SIA “Pk 19+93” uzraudzībā.

Projekta mērķis ir sasniegts. Sakārtota un atjaunota Aglonas ciema Livdānu ielas infrastruktūra, tādējādi uzlabota satiksmes organizācija. Projekta kopējās izmaksas 42038.40 LVL (bez PVN). Projekta īstenošana paredzēta no 2011. gada 11. novembra līdz 2013. gada 10. novembrim.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku. ELFLA tīmekļa vietne šeit

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv