Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pabeigta projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” I kārtas realizācijaProjekta ietvaros izbūvēts jauns ūdens urbums, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, apkalpes aka, inženierkomunikācijas, veikta kanalizācijas sūkņu stacijas montāža. Grāveru pamatskolas kanalizācijas sistēmas savienotas ar kopējo kanalizācijas tīklu. Grāveru ciema iedzīvotājiem nodrošināta papildus iespēja izmantot centralizētus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus, kā arī novērsti riski, ka neattīrītie notekūdeņi nokļūs apkārtējā vidē un gruntsūdeņos. Jaunā urbuma izbūve nodrošina atbilstošu ūdens ņemšanas vietu, kā rezultātā patērētājiem tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens padeve.
Projekta darbi veikti pamatojoties uz SIA “Ekolat” izstrādāto Tehnisko projektu. Būvdarbus veica SIA “Apola-D”. Būvniecības atbilstību būvniecības normām objekta būvniecības laikā veica SIA “RS Property”.

Kopējais projekta finansējums sastādīja 229412,63 LVL. ERAF finansējums –142238,42 LVL (bez PVN), Aglonas pašvaldības – 25100,90 LVL (bez PVN).

Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/118/003 tika realizēts ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

I kārtas darbi pabeigti, taču ūdenssaimniecības attīstība Grāveru ciemā turpināsies. Š.g. 29.oktobrī tika izsludināts iepirkums Tehniskā projekta izstrādei (ar topogrāfiju un inženierģeoloģiju), kā arī autoruzraudzībai ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā II kārta” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/098/105 ietvaros.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv