Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pabeigti “Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra” rekonstrukcijas būvdarbi

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

eraf_eu_ieguldiujums_tava_nakotnePabeigti “Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra” ēkas Daugavpils ielā 8, Aglonā rekonstrukcija būvdarbi,

Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes “Infrastruktūra  cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4.pasākuma “ Nodarbības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.4.aktivitātes “ Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” projekta Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/058/010 “Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana Aglonā” ietvaros. Centrs būs pieejams Aglonas novada un kaimiņu novadu bērniem.

beernu-centrsseptembrii

Izveidojot „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centru” Aglonā, tika attīstīta alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamība, veicot ēkas rekonstrukcijas un iekārtošanas darbus, nodrošinot bērnu sociālo prasmju attīstību, izglītošanās un brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošinot vides pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Rekonstrukcijas ietvaros ēkai ir izbūvēta papildus piebūve, kurā izvietota atraktīvo nodarbību zāle. Bērniem būs atvēlētas vēl sešas telpas – atpūtas telpa, četras nodarbību telpas un virtuve. Labiekārtota ēkai pieguļošā teritorija,  izveidota autostāvvieta, veikta teritorija apzaļumošana.

Pašlaik rit iepirkuma procedūra aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas nodrošināšanai centra vajadzībām. Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra atklāšana plānota šā gada decembrī.
Alternatīvās aprūpes pakalpojuma- „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra” darbības mērķi ir radīt bērniem drošu vidi, veicināt bērnu intelektuālo un fizisko attīstību, attīstīt centra apmeklētāju sociālās prasmes, veicināt bērnu radošo izaugsmi, sniegt palīdzību bērniem mājas darbu un citu darbu (konkursi, olimpiādes un tml.) veikšanai, palīdzēt vecākiem, skolai risināt audzināšanas problēmas. Centrā varēs spēlēt spēles, pavadīt laiku kopā ar draugiem, skatīties televizoru, lietot datorus, kā arī vienkārši atpūsties. Centrs piedāvās skolas vecuma bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas, tiks organizētas radošas nodarbības – rokdarbi, zīmēšana, u.c., aktīvas radošas nodarbības – dejas, aerobika, u.c., notiks domu apmaiņu ar draugiem, rotaļas, galda spēļu spēlēšana, skolas uzdoto mājas darbu un citu skolas uzdevumu izpilde, grāmatu lasīšana, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem pieskatīšanu un sociālo prasmju apgūšana, būs konsultāciju iespējas ar psihologu un sociālo Centrā vienlaicīgi varēs uzturēties līdz 100 bērniem.

Būvdarbus veica SIA “Wall Baltic”, autoruzraudzības darbus veica SIA „REM PRO”, bet būvuzraudzību īstenoja SIA “Ecointelligence”. Projekta „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Aglonā” kopējās attiecināmās izmaksas ir 235439 Ls, no kurām 85% 200123 Ls  ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, valsts budžeta dotācija –  7,5 % 17658 Ls,  pašvaldības finansējums – 7,5% 17658 Ls. Neattiecināmās izmaksas sedz pašvaldība.