Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pagarināts projekta “Move for Life” īstenošanas termiņš

Aglonas novada dome informē, ka projekts “Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” / “MOVE FOR LIFE” ir pagarināts līdz 2015.gada 30.septembrim (kopējais projekta īstenošanas termiņš ir 30 mēneši).

Aglonas novada Sporta centrs Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta Nr.LLB-2-255  „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for Life” ietvaros papildināja savu materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties sniega motociklu “Polaris” ar trašu veidošanas aprīkojumu, slēpju komplektus (slēpes, nūjas, zābaki), nūjošanas nūjas un slēpju sagatavošanas aprīkojumu (slēpju sagatavošanas galdu, gludekli vaska izlīdzināšanai, vaskus un skrāpjus). Aglonieši jau iepazinuši Aglonas slēpošanas un nūjošanas trasi 1,45 km garumā Aglonas ciemā gar Cirīša ezera krastu, blakus estrādei un peldētavai. Trases konfigurācija ar pacēlumiem, nobraucieniem ir izmantojama gan slēpotājiem, gan nūjotājiem un skrējējiem, gan vienkārši kā atpūtas pastaigu taka. Tā kā Aglona ir novads ar plašām rekreācijas iespējām, tad tūristiem un atpūtniekiem iespējams izveidotajā trasē dažādot atpūtas iespējas. Tika apmācīti speciālisti pareizai nūjošanas tehnikai, kā arī organizēta veselīga dzīvesveida piekritēju grupa 6 cilvēku sastāvā, kas regulāri nūjoja vai slēpoja, apsekoja savu veselību šīs aktivitātes ietvaros. Iegādātais inventārs ir pieejams ikvienam iedzīvotājam bez maksas. Aicinām izmantot šo iespēju, tādējādi ieguldot savā veselībā!
Projekta vispārējais mērķis bija popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā rezultātā visi projekta partneri iegādājās slēpošanas un nūjošanas, kā arī trašu veidošanas inventāru, piedalījās starptautiskās sacensībās, apmācīja speciālistus nūjošanā un ar citām aktivitātēm popularizēja veselīgu dzīvesveidu.
Projekts tiek īstenots Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros. Tā mērķis ir paaugstināt dzīves vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un palielināt Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas pievilcību, attīstot aktīvā dzīvesveida infrastruktūru,uzlabojot vietējo iedzīvotāju un tūristu veselību Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos, palielinot āra sporta aktivitāšu iespējas.

Projekta partnerība:
Vadošais partneris: Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs.
Projekta partneri Latvijā: Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Maltas, Riebiņu, Ilūkstes pašvaldība.
Projekta partneri Baltkrievijā: Braslavas rajona izpildkomiteja,–Verhņedvinskas izpildkomiteja, izglītības iestāde „Novopolockas Valsts olimpiskās rezerves skola”, Glubokoje rajona fizkultūras centrs.
Asociētais projekta partneris: Latvijas Republikas Veselības ministrija

Kopējais projekta budžets 600 841,37 EUR, t. sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 540 757,23 EUR, nacionālais finansējums 10% – 60 084,17 EUR
Aglonas novada domes (projekta partnera) budžets: 56109.60 EUR, t. sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 50498.64 EUR, nacionālais finansējums 10% – 5 610, 96 EUR, kas sadalās 5% valsts budžets, 5% pašvaldības finansējums.

 Vispārēja informācija par Programmu:
Projekts tiek īstenots Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013. gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.
Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.
Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Aglonas novada dome un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, projekta koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv