Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Palīdzība cilvēkiem

Saturs atjaunots: 3.09.2012.

Biedrībai „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”” ir piešķirts sociālā pakalpojuma sniedzēja statuss. Tā jau ceturto mēnesi īsteno Eiropas  Sociālā fonda finansēto projektu Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/080 „Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas izstrāde un īstenošana personām, cietušām no prettiesiskām darbībām un smagām dzīves situācijām ģimenē  un ārpus tās”.

Projekta ietvaros ir izstrādāta jauna, institūcijām alternatīva sociālās rehabilitācijas un  motivācijas programma personām,  cietušām  no vardarbības ģimenē un ārpus tās, kā arī smagām dzīves situācijām (vardarbība ģimenē, alkoholisms, tuvinieku nāve). Šobrīd jaunā programma tiek ieviesta, līdz ar to tiks sekmēta vardarbības  problēmu mazināšanās un sociālo pakalpojumu attīstība cilvēkiem, kuriem tāda palīdzība nepieciešama  Krāslavas  un citos novados Latgalē.

Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas ieviešana notiek uz biedrības „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība” bāzes izveidotajā Krīzes centrā. Projekta īstenošanā tiek izmantota biedrības  „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība” materiāli tehniskā bāze, iesaistīti biedrības biedri – speciālisti ar atbilstošu  pieredzi un izglītību darbā ar  minēto mērķa grupu. Ir piesaistīti  ārējie eksperti un speciālisti, klientu kompleksai vajadzību risināšanai.

Nav aizmirsts arī preventīvais darbs. Tas tiek realizēts lekciju  veidā  pirmsskolas izglītības iestādēs – bērniem un to vecākiem, un darbiniekiem, bet ar septembri tiks realizēts (apmācību, semināru veidā) arī lauku un pilsētas skolās skolēniem, vecākiem un darbiniekiem.

Ieviešot programmu, cietušas personas tiek ievietotas stacionārā, kur tiek noteikta problēmas smaguma pakāpe, izvērtēta situācija  un nodrošināta nepieciešamā palīdzība. Speciālisti sniedz konkrētu palīdzību un veic psiholoģisko un sociālo darbu  ar cietušām personām un  varmāku gan  centrā, gan pašvaldībā, tuvu klientu  dzīvesvietai, ja  gadījumā viņi nav motivēti iesaistīties rehabilitācijas programmā stacionārā.  Tas tiek nodrošināts, psihologiem izbraucot uz Krāslavas novada pagastiem  sadarbībā ar pašvaldības policiju un sociālo darbinieku.

Krīzes centrā klienti saņem kompleksu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (sociālo, psiholoģisko, juridisko, pedagoģiskā, informatīvi – izglītojošo, medicīnisko palīdzību, ēdināšanu un diennakts aprūpi, dzīves prasmju attīstīšanu u.c.). Programma ietver individuālu sociālās rehabilitācijas plānu izstrādi un speciālistu darbu komandā. Darbs tiek vērsts uz mērķa grupas sociālās funkcionēšanas atgūšanu, viņu efektīvāku integrēšanos  sabiedrībā un darbā tirgū

Raisa Vagale biedrības „Gimenes atbalsta centrs „Atvērtība” valdes priekšsēdētāja: „Sociāli  ekonomiskā situācija Latvijā nav tik  labvēlīga. Tā radīja slogu uz cilvēkiem: izteikta  vardarbības problēma ģimenē, kur cieš sievietes un bērni, reizēm arī vīrieši. Alkohols. Bērni atstāti novārtā. Izteikta nabadzības problēma. Projektā aktivitātes ir saplānotas un speciālisti strādā atbilstoši iepriekš plānotajam. Projekta aktivitātes  sniedz reālu  atbalstu cilvēkiem”.

Projekta īstenošana  uzsākta  2012. gada 1.maijā un tiks  veikta līdz 2013. gada 31.jūlijam.

Lilita Dzalbe, projekta vadītājas asistente