Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par Aglonas novada skolu tīkla optimizāciju

Lai saskaņoti attīstīt izglītības iestāžu tīklu Aglonas novadā, lai nākotnē varētu koordinēti un efektīvi izmantot cilvēkresursus, materiālos un finanšu resursus, pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru, materiāli tehnisko bāzi un nodrošināt kvalitatīvus izglītības pakalpojumus visiem izglītojamiem, tika izstrādāta un domes apstiprināta Aglonas novada izglītības attīstības koncepcija 2017. -2023. gadam. Novadā ir aktuāls jautājums par skolu tīkla reorganizāciju. Diemžēl statistika liecina, ka ne tikai Latvijā visumā, bet arī mūsu novadā iedzīvotāju skaits turpina samazināties.


Iedzīvotāju skaits Aglonas novadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes statistikas datiem:
uz 01.01.2016. – 3879;
uz 01.01.2017. – 3753;
uz 01.01.2018. – 3589;
uz 01.01.2019. – 3470.

Bērnu skaits Aglonas pagastā kopā- 250:
0-6 gadu vecumā – 88;
7-18 gadu vecumā – 162.
Bērnu skaits Šķeltovas  pagastā kopā- 96:
0-6 gadu vecumā – 25;
7-18 gadu vecumā – 71.
Bērnu skaits Kastuļinas pagastā kopā- 79:
0-6 gadu vecumā – 22;
7-18 gadu vecumā – 57.
Bērnu skaits Grāveru pagastā kopā- 52:
0-6 gadu vecumā – 10;
7-18 gadu vecumā – 42.
Bērnu skaits Aglonas novadā kopā -477:
0-6 gadu vecumā – 145;
7-18 gadu vecumā – 332.

Skolu reforma ir skārusi skolas ar nepietiekamu skolēnu skaitu visā Latvijā. Reorganizācija  Aglonas novadā sākās 2018. gadā, kad dome pieņēma lēmumu slēgt Aglonas internātvidusskolu, bet  jautājums par novada vispārizglītojošu skolu tīkla sakārtošanu un optimizāciju joprojām paliek aktuāls.  Aglonas novada administratīvajā teritorijā šobrīd pašvaldības pārziņā  ir 4 vispārizglītojošās skolas – Aglonas vidusskola,  Šķeltovas pamatskola, Priežmalas pamatskola un Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola.

Izvērtējot skolu saglabāšanas  iespējas pašvaldība ņēma vērā šādus kritērijus:

  1. Izglītības kvalitāte, kuru ietekmē skolēnu skaits klasēs no vienas puses un pašvaldības iespējas samaksāt algu skolotājiem sakarā ar mērķdotāciju samazināšanos;
  2. Viena skolēna izmaksas turpina pieaugt, sakarā ar audzēkņu skaita samazinājumu palielinās pašvaldības finansējuma daļa (2018. gadā vidēji viena Grāveru pamatskolas skolēna izmaksas mēnesī bija 186,00 eiro apmērā, Šķeltovas pamatskolas skolēna izmaksas mēnesī- 416 eiro apmērā);
  3. Pašvaldībai ir iespējas nodrošināt visus novada skolēnus gan ar transportu, gan ar vietu Aglonas vidusskolā, plānota internāta ēkas renovācija;
  4. Aglonas vidusskolā ir sakārtota materiāli tehniskā bāze gan kvalitatīvam mācību procesam, gan interešu izglītošanai, daudzpusīgām sporta (tajā skaitā komandu spēlēm, ko nevar nodrošināt mazā skolā) un fizkultūras nodarbībām, kā arī interesantām brīvā laika pavadīšanas iespējām;
  5. Attālums līdz Aglonas vidusskolai ļauj visus novada bērnus atvest laikā no 30-40 minūtēm, kas būtiski neietekmēs mācību dienas pagarināšanos.

Kā arī vēl citi faktori, kas ietekmēja lēmuma pieņemšanu divu lauku skolu slēgšanai.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 4. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), 21. panta 1. daļas 8. punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, Izglītības likuma 23. panta 2. daļu, kas nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, Vispārējās izglītības likuma 7. panta 2. daļu, kas nosaka, ka izglītības iestādi reorganizē un likvidē dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 10. pantā noteikto principu, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, optimizējot pašvaldības administratīvo struktūru.” Aglonas novada dome nolēma likvidēt Aglonas novada Šķeltovas pamatskolu un Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova)  Grāveru pamatskolu 2019. gada 7. augustā. Novada domes lēmums stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv