Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu

2018. gada 4. decembra iesniegumā A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”  (reģ. Nr. 2634) informēja, ka mainoties dabas resursu nodokļa likmei, no 2019. gada 1. janvāra visā Latvijā mainījusies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu.

Aglonas novada domes 2019. gada 28. februāra sēdē (protokols Nr.4, 24.§)  tika pieņemts lēmums:

Aglonas novada administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par 1m³ ar PVN  no 2019. gada 1. aprīļa ir 13.84 EUR. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes:

1.maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās  atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu – EUR 4,75 (četri eiro 75 centi) par 1 m3 bez PVN;
2.sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā – EUR 4,06 (četri eiro un 06 centi), bez PVN  par 1m³;
3.dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajā apmērā – EUR 5,03 (pieci eiro un 3 centi) par 1m³.

Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Aglonas novada domes 28.12.2017. lēmums (protokola Nr.26. & 7.) „Par izmaiņām atkritumu  apsaimniekošanas maksā.”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS