Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu

2018. gada 4. decembra iesniegumā A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”  (reģ. Nr. 2634) informēja, ka mainoties dabas resursu nodokļa likmei, no 2019. gada 1. janvāra visā Latvijā mainījusies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu.

Aglonas novada domes 2019. gada 28. februāra sēdē (protokols Nr.4, 24.§)  tika pieņemts lēmums:

Aglonas novada administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par 1m³ ar PVN  no 2019. gada 1. aprīļa ir 13.84 EUR. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes:

1.maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās  atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu – EUR 4,75 (četri eiro 75 centi) par 1 m3 bez PVN;
2.sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā – EUR 4,06 (četri eiro un 06 centi), bez PVN  par 1m³;
3.dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajā apmērā – EUR 5,03 (pieci eiro un 3 centi) par 1m³.

Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Aglonas novada domes 28.12.2017. lēmums (protokola Nr.26. & 7.) „Par izmaiņām atkritumu  apsaimniekošanas maksā.”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv