Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta”

Saturs atjaunots: 16.01.2014.

Pamatojoties uz to, ka pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi izlietot finanšu līdzekļus, ko nosaka „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3. panta pirmās daļas 1.punkts, kā arī to, ka likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka pašvaldība var nodibināt, likvidēt un reorganizēt pašvaldības iestādes, Aglonas novada domes deputāti, izvērtējot Aglonas novada sociālās, izglītības un kultūras komisijas izveidotās izvērtēšanas komisijas iesniegtos priekšlikumus par iespējām ietaupīt līdzekļus pašvaldības budžetā, 27.12.2013. nolēmuši no 2014.gada 01.marta likvidēt struktūrvienību – Aglonas novada bērnu sociālā atbalsta centrs „Somerseta”(turpmāk BSAC „Somerseta”) Jaunciema ielā 35, Aglonā.

Komisija konstatējusi, ka BSAC „Somerseta” pa šiem gadiem ir krasi samazinājies darba apjoms.
Pakalpojuma saņēmēju (bērnu) skaita pieaugums tuvākajā laikā arī nav iespējams
Tuvākajās pašvaldībās darbojas līdzīgi pakalpojumu sniedzēji
Bērnu izmitināšana ilgstoša sociālā pakalpojuma institūcijās ir pieļaujama tikai gadījumos, ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav iespējams nodrošināt audžugimenē vai pie aizbildņa („Bāriņtiesu likuma” 35.pants), tādējādi BSAC „Somerseta” darbība nenodrošina pilnvērtīgu likumā paredzēto aprūpi, kā arī nav ekonomiski lietderīga.
Aglonas novada teritorijā un blakus novados darbojas audžuģimenes, kurās ir iespējams nodrošināt bērnu aprūpes pakalpojumu, kas prasīs ievērojami mazāku līdzekļu apjomu no pašvaldības budžeta.

Saskaņā ar Aglonas novada domes nolikuma punktu 8.21., kas apstiprināts 2010.gada 10.jūlijā BSAC „Somerseta” izveidots kā Aglonas novada domes tiešā pakļautībā esoša struktūrvienība, 2011.gada 2.martā saņemta Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība.

Lai uzlabotu sociālo pakalpojumu pieejamību, Aglonas novadā no 01.04.2011. līdz 31.03.2012.   Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros tika realizēts projekts „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā”  Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/066. Novadā tika uzlabots alternatīvais pakalpojums „Aprūpe mājās”, izveidots bērnu sociālā atbalsta centrs „Somerseta”, veiktas darbinieku apmācības un konsultatīvā atbalsta nodarbības – supervīzijas. Sagatavotas Aglonas novada alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas laika posmam no 2012. līdz 2016.gadam bērniem un veciem cilvēkiem, apzināti esošie novada resursi, kas izmantojami alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstībai un nodrošināšanai, noteikti rīcības virzieni un prioritātes alternatīvo sociālo pakalpojumu pilnveidei un projekta ilgtspējas nodrošināšanai Aglonas novadā. Projekta kopējās izmaksas 102649.45 LVL – (ESF finansējums – 99999.01, pašvaldības daļa – 2650.44)

BSAC „Somerseta” tika izremontēts 154m² platībā (4 telpas ar gultas vietām, nodarbību un atpūtas telpas). Telpas tika aprīkotas ar atbilstošām mēbelēm bērnu sadzīvei, datoru ar interneta pieslēgumu, TV, dekoderu. Centrā tika sagatavots viss nepieciešamais, lai vienlaikus varētu uzturēties un saņemt atbalstu 10 bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bērni bāreņi, no vardarbības cietušie bērni.
Diemžēl, līdz 2013.gada septembrim izveidojās situācija un tika secināts, ka centrā ir maz bērnu. 2013.gada 27.decembrī centrā dzīvoja tikai trīs bērni, divi no tiem dzīvo tikai brīvdienās un skolēnu brīvlaikā, bet nodarbināto skaits BSAC „Somerseta” ir 17 darbinieki. Gada budžets sasniedz 70 080 Ls/ 99714,86 Euro. Izmaksas uz vienu bērnu mēnesī ir sasniegušas 584 Ls/ 830,96 Euro.

BSAC „Somerseta” nolikumā noteiktie uzdevumi ir līdzīgi, atkārtojas, kā arī atbilst sociālā dienesta mērķiem un uzdevumiem, tādēļ sociālās palīdzības sniegšana – sociālā rehabilitācija, aprūpes nodrošināšana, psiholoģiskais atbalsts bez vecāku gādības palikušajiem bērniem-, daļēji tiks nodota Aglonas novada sociālajam dienestam, radot iespēju dažiem centra darbiniekiem turpināt darba tiesiskās attiecības Aglonas novada sociālajā dienestā. Savukārt pārējie darbinieki, kuri būs saņēmuši darba līguma uzteikumu, tiks iepazīstināti ar vakantajām darba vietām pašvaldībā.

Uz šo brīdi Aglonas novada domes bāriņtiesa pilnībā visiem bērniem ir radusi iespēju nodrošināt aprūpi audžuģimenē.

2014.gada 3.janvārī tika sasaukta ārkārtas domes sēde, kuras laikā veikti precizējumi sakarā ar to, ka BSAC „Somerseta” darbinieki ir Latvijas Veselības un Sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības biedri, tāpēc nav iespējams izpildīt lēmumu no 27.12.2013. atbilstoši Darba likuma prasībām.

Aglonas novada dome nolēma:

1. No 2014.gada 01.marta likvidēt Aglonas novada domes struktūrvienību – Bērnu sociālā atbalsta centrs „Somerseta”.
2. Nodot centra uzdevumu – sociālās palīdzības sniegšana (sociālā rehabilitācija, aprūpes nodrošināšana, psiholoģiskais atbalsts) bez vecāku gādības palikušajiem bērniem- Aglonas novada sociālajam dienestam.
3. Nosūtīt pieprasījumu Latvijas Veselības un Sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrībai sniegt iepriekšējo piekrišanu darba līguma uzteikumām.
4. Brīdināt Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” darbiniekus par darba tiesisko attiecību izbeigšanos pēc lēmuma pieņemšanas, normatīvajos aktos paredzētā kārtībā, sakarā ar to, ka tiek samazināts darbinieku skaits.
5. Veikt Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” darbinieku iepazīstināšanu ar vakantajām darba vietām pašvaldībā.
6. Apstiprināt Aglonas novada Sociālā dienesta štatu sarakstu (Pielikumā).
7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta Poga.

Ar Aglonas novada domes sēdes protokolu 5 dienu laikā būs iespēja iepazīties www.aglona.lv Sadaļā Novada dome/ Sēžu protokoli.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv