Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmu

No 2016.gada septembra daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā (turpmāk tekstā DME programma) projektu īstenotāji var sākt pieteikties energoefektivitātes projektu finansējumam komercbankās.

 Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir noslēgusi līgumus ar banku Citadele un DNB banku par banku iesaistīšanos programmas īstenošanā. Līdz ar to bankas ir uzsākušas potenciālo klientu konsultēšanu par energoefektivitātes projektu finansēšanas aizdevuma nosacījumiem, kā arī kopā ar aizdevumu varēs izmaksāt ALTUM grantu, kas ir līdz 50% apmērā no attiecināmajām energoefektivitātes darbu izmaksām. Jau tuvākajā laikā programmai pievienosies arī citas lielākās Latvijas komercbankas.

Programmas mērķis ir veicināt energoefektivitāti, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Mērķa grupa un labuma guvēji šajā programmā ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki.

ALTUM konsultācijas par programmas vispārīgiem jautājumiem sniedz visā Latvijā – 7 reģionālajos centros un 15 konsultāciju birojos. Lai pieteiktos uz konsultāciju, lūdzam sazināties ar tuvāko ALTUM klientu apkalpošanas vietu. ALTUM Energoefektivitātes kompetences centrs sniedz konsultācijas par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un citiem ar ēku energoefektivitāti saistītiem jautājumiem. Ar Energoefektivitātes kompetences centru nepieciešamības gadījumā var sazināties rakstot e-pastu: kompetences.centrs@altum.lv

DME programma paredz daudzpusīgu atbalstu: bezmaksas konsultācijas, grantu (neatmaksājams finansiālais atbalsts), aizdevumu garantiju, kā arī iespēju piesaistīt ALTUM aizdevumu projekta realizācijai.

Saskaņā ar programmas noteikumiem DME programmas projektu finansējuma avots ir grants un aizdevums. DME projekta finansēšanai primāri paredzēts izmantot aizdevumu kādā no komercbankām, ar kuru ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums par DME projektu finansēšanu. Informācija par komercbankām, kas ar ALTUM noslēgušas sadarbības līgumu, pieejama ALTUM māja lapā. Pieteikumu aizdevuma saņemšanai komercbankā vai citam finansētājam iesniedz pēc ALTUM atzinuma par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko dokumentāciju saņemšanas, un pēc pakalpojumu sniedzēju atlases vai iepirkuma procedūras veikšanas.

ALTUM sniedz atzinumu par:

· projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai,

· piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru atbilstoši plānotajam energopatēriņam,

· grantam, aizdevumam un garantijai atbilstoša valsts atbalsta (de minimis) apmēru.

ALTUM atzinuma saņemšana un piegādātāju atlases procedūras veikšana ir obligāts priekšnoteikums, lai varētu iesniegt pieteikumus granta un aizdevuma saņemšanai.

Aicinām izmantot valsts piedāvāto atbalstu daudzdzīvokļu māju renovēšanai. Rudens un ziemas mēneši ir piemērots laiks konsultācijām, dokumentu sagatavošanai un citu renovācijas priekšdarbu veikšanai, lai jau pavasarī varat uzsāk mājas renovēšanas darbus!

 Iesniedzamo dokumentu saraksts un papildu informācija par DME programmu pieejama ALTUM mājas lapā www.altum.lv

Avots: AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv