Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par gaisvadu elektrolīnijām A.Broka, Kalnu un Jaudzemu ielās Aglonā

  AS „Sadales tīkls” veic Aglonas ciemā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi kabeļu līnijās A.Broka, Kalnu un Jaudzemu ielās. Esošajā posmā atrodas ielu apgaismojuma tīkli, kas pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas jānopērk pašvaldībai no AS „Sadales tīkls” par bilances vērtību. AS „Sadales tīkls” pārstāvis kopā ar Aglonas novada domes darbiniekiem A.Dimperu, O.Šatilovu un I.Pogu veica visas vecās gaisvadu līnijas apsekošanu A.Broka, Kalnu un Jaudzemu ielās Aglonā. Pēc apsekošanas 2014. gada 24. septembrī no AS „Sadales tīkls” tika saņemts atzinums par gaisvadu elektrolīnijām A.Broka, Kalna un Jaudzemu ielās Aglonā. Atzinumā ir teikts, ka gaisvadu tīkli ir nolietojušies (lielākā daļa balstu izbūvēti 1980. gadā), tāpēc arī tika veikta  to tehniskā stāvokļa izvērtēšana, lai nodrošinātu ekspluatācijas drošību. Tālāka gaisvadu līnijas ekspluatācija prasa zināmus ieguldījumus. Pārņemot līnijas būtu jāveic samaksa par stabiem un elektrolīnijām, kā arī jāparedz līdzekļi stabu nostiprināšanai. Esošā līnija ir fiziski nolietojusies. Ņemot vērā šos faktus, Aglonas novada domes sēdē (25.09.2014. protokols Nr. 20) tika pieņemts lēmums nepārņemt no AS „Sadales tīkls” gaisvadu elektrolīnijas A.Broka, Kalna un Jaudzemu ielās Aglonā, Aglonas novadā. 2011. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts „Satiksmes drošības uzlabojumi A.Broka, Kalnu un Jaudzemu ielās Aglonā” apgaismojuma un gājēju celiņa ierīkošanai minētajās ielās. Projekta realizācijai ir paredzēts finansējums no Aglonas novada speciālā budžeta – ceļu uzturēšanas fonda. Jaunā projekta aktualizēšana jau notiek, tad tiks veikts iepirkums, un 4-5 mēnešu laikā minētajās ielās tiks izbūvēts jauns apgaismojums.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv