Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā

2019. gada  11. decembrī  Aglonas  novada  domē  tika  saņemts  iesniegums  (reģ.  Nr. 2-1.10/19/2632-S)  no  A/S  „Daugavpils  specializētais autotransporta  uzņēmums”  par  izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2020. gada 1. janvāra uz EUR 14,52 bez PVN par 1m3.

Saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018. gada 28. novembra pieņemto lēmumu Nr. 132 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem” poligonā “Cinīši” no 2020. gada 1. janvāra stājas spēkā tarifs 48,85 EUR/t ar dabas resursu nodokli bez PVN (līdz 31.12.2019. EUR 45,43 EUR/t ar dabas resursu nodokli bez PVN).
19. decembra domes sēdē tika apstiprināta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada teritorijā 14,52 EUR apmērā par 1m bez3 PVN, ko sastāda:
1.maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,  uzglabāšanu, dalītās  atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu – EUR 4,75 (četri eiro 75 centi) par 1 m3 bez PVN;
2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā – EUR 4,74 (četri eiro un 74 centi), bez PVN par 1m³;
3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajā apmērā – EUR 5,03 (pieci eiro un 3 centi) par 1m³.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Aglonas novada domes  28.12.2019. lēmums (protokola Nr.4.; 24.§) „Par atkritumu apsaimniekošana maksas apstiprināšanu.” Apstiprinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Aglonas novada teritorijā stājas spēkā 01.02.2020.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv