Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā

2017. gada 23. novembrī A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” paziņoja Aglonas novada domei par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksā, samazinot tarifu no 13.81 EUR uz 12.31 EUR.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma 3.pielikumu, Aglonas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā” 42. un 43.punktu, Aglonas novada dome nolēma:

1. Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada   teritorijā EUR 12,31 (divpadsmit eiro un 31 cents) apmērā par 1m³, ko sastāda:
1.1.  maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,  uzglabāšanu, dalītās  atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu – EUR 4,75 (četri eiro 75 centi) par 1 m3 bez PVN.;
1.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu  apglabāšanu atkritumu poligonā – EUR 4,06 (četri eiro un 06 centi), bez PVN maksājuma, par 1m³;
1.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajā apmērā – EUR 3,50 (trīs eiro un 50 centi), bez PVN maksājuma par 1m³.

2.    Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Aglonas novada domes 09.01.2017. lēmums (protokola Nr.1. & 3.) „Par izmaiņām sadzīves atkritumu  apsaimniekošanas pakalpojumu maksā.”
3. Apstiprinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Aglonas novada teritorijā stājas spēkā 01.01.2018.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv