Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksā

Saskaņā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, kas stājās spēkā 01.01.2014., tika paaugstināta nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu. Aglonas novada domes sēdē tika apstiprināta jauna maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada teritorijā:
 EUR 17,07 (septiņpadsmit euro un 07 centi) apmērā par 1m³, ko sastāda:
- maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu – EUR 10,61 (desmit euro un 61 centi), bez PVN maksājuma, par 1m³;
- sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu  apglabāšanu atkritumu poligonā  – EUR 4,06 (četri euro un 06 centi), bez PVN maksājuma, par 1m³;
- dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajā apmērā – EUR 2,40 (divi euro un 40 centi), bez PVN maksājuma.
Izmaiņas stājās spēkā 1. martā.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv                     .