Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par jauno mācību saturu pirmsskolas izglītības iestādē

Pirmsskolas izglītības iestāde jauno 2019./2020. mācību gadu sāk darbu ar  jaunā  mācību satura īstenošanu, kā to nosaka jaunās  “Pirmsskolas izglītības vadlīnijas” un mācību  programma. Kompetencēs balstīta izglītība ļauj jau pirmsskolā attīstīt bērnos mācīšanās prasmes visai dzīvei un iesaistīt arī viņu ģimenes aizraujošā rotaļu un mācību procesā.

Sabiedrībā radies nedaudz maldīgs priekšstats, ka gatavoties skolai nozīmē tikai lasīt un rakstīt, bet cik daudz vēl dažādas prasmes un iemaņas bērns apgūst tieši pirmsskolā. Rakstīšana un lasīšana ir tikai viena neliela, bet svarīga daļiņa. Faktiski bērnībā veidojas attieksmes, paradumi, iemaņas, zināšanas un prasmes, tiek ielikti svarīgi pamati visai dzīvei. Jaunajā mācību pieejā, kurās bez tradicionālajām lasīšanas un rēķināšanas prasmēm, ļoti liels uzsvars likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu. Jaunās vadlīnijas nosaka atšķirīgu mācību pieeju: domāt – darīt – zināt.

Apgūstot jauno pirmsskolas izglītības mācību satura programmu, bērniem tiks nodrošināta pamatprasmju jeb kompetenču attīstība. Kompetenču pieejas būtība un uzdevumi ir:

1) veidot bērnos vēlmi mācīties mūža garumā – bērnam veidojas zinātkāre un nepārtraukts pamudinājums izzināt, pētīt, eksperimentēt;
2) bērns iemācās piemērot un nodot tālāk savas zināšanas –spēj izmantot apgūto informāciju, padziļināti izprot jaunus jēdzienus;
3) Prasme komunicēt un valoda – ko bērns prot pielietot komunicējot.
4) Domāšanas un problēmu risināšanas prasme – skolotāji vada mācību procesu tā, lai veicinātu aktīvu un kreatīvu domāšanu, skolotājs iesaista bērnus interesantās aktivitātēs.

Mūsu mērķis ir ieinteresēt bērnu, radīt vēlmi darboties, izzināt, pētīt, secināt. Bērna zinātkāre, mirdzošās acis ir motivējošais faktors pirmsskolas darbā.
Līdz ar to galvenās pārmaiņas pirmsskolā saistītas ar mācību saturu – kas tiks mācīts bērnam. Pirmsskolas izglītības obligātā satura pamats ir caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmrisināšana, radošums, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un citas prasmes.
Mainās mācību vide – telpu iekārtojums ir pa mācību centriem, izmantojot mācību materiālus, kas atbilst tēmai. Integrētā rotaļnodarbība bija arī līdz šim – ir bērna brīvā darbība un pedagoga organizētā darbība visas dienas garumā gan ārā, gan grupiņā. Atšķirība tajā, ka bērnam ir lielāka iespēja izvēlēties – visi nedara vienu darbu.
Pirmsskolas izglītības sasniedzamie rezultāti ir aprakstīti septiņās mācību jomās – valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes. Ļoti liels uzsvars tiek likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis apzināšanos, emociju, domu, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības.
Svarīgākā mācību organizācijas forma pirmsskolā ir rotaļnodarbība. Bērnam tiek dota iespēja mācīties iedziļinoties, ir skaidri sasniedzamie rezultāti, daudzveidīgi uzdevumi, laiks izmēģinājumiem, darbību modelēšanai un arī kļūdām. Būtiska ir atbalstoša un attīstoša atgriezeniskā saite, iespēja domāt par savu mācīšanos un sasniegto rezultātu.
Vecākiem tiek sniegta informācija (informācijas stendos) par katra mēneša tēmu un  sasniedzamo rezultātu.
Esam lauku vidē, tāpēc turpmāko darbu plānojam saistībā ar dabu, veselīgu dzīves veidu utt. Šobrīd strādājam pie vides iekārtošanas, lai bērni katru dienu zināmu laiku pavada ārā.
Brīvdabas skolas ideja nāk no Ziemeļvalstīm. Matemātikas prasmes var apgūt dabā – skaitot, šķirojot, klasificējot, salīdzinot. Bērni ir priecīgi, izziņas procesu uztver kā brīvu spēli, kur pats bērns ir atklājējs. Dabas grupa dabā pavada divas stundas, notiek arī pārgājieni.
“Nav sliktu laika apstākļu, ir nepiemērots apģērbs” – mēdz atbildēt tiem, kuri uztraucas par Latvijas klimata nepiemērotību šādai izglītības sistēmai. Mums ir piemērotas nojumes, kurās veidosim mācīšanos telpu ārpus. Protams, aicināsim vecākus iesaistīties  jaunā mācību satura īstenošanā. Tikai kopā, sadarbojoties, varēsim sasniegt plānoto rezultātu.
Ir ļoti svarīgi, ka bērni ne tikai dzird par dabu, vides problēmām un ārpustelpu dzīvi, bet arī veic pētījumus dabā. Tas padara mācīšanos  jēgpilnāku bērniem.

Idejām bagātu un radošu jauno mācību gadu! Uz sadarbību! Lai izdodas piepildīt sapņus!
Vairāk par jauno mācību saturu lasāms www.skola2030.lv
Pieejami informatīvi raksti, video materiāli.

Informāciju iesniedza: Valentīna Mihailova, Aglonas PII vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv