Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par konstatētajiem dižkokiem Aglonas un Grāveru pagastā

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija informē, ka  2021. gada maijā Aglonas novada Aglonas un Grāveru pagastos ir konstatēti šādi dižkoki:

  • Aglonas novada Aglonas pagasta zemes vienībā ar kadastra Nr. 76420040157 parastais ozols (Quercus robur). Tā stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā ir sasniedzis 4,71 m;
  • Aglonas novada Grāveru pagasta zemes vienībā ar kadastra Nr. 60580040059 parastā priede (Pinus sylvestris). Tās stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā ir sasniedzis 2,82 m;
  • Aglonas novada Grāveru pagasta zemes vienībā ar kadastra Nr. 60580040059 parastais ozols (Quercus robur). Tā stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā ir sasniedzis 4,65 m.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.2. apakšpunktam apsekotie koki pārsniedz 2. pielikumā noteiktos izmērus, līdz ar to ir reģistrējami kā dižkoki. Atpazīstamības nolūkā konstatētajiem dižkokiem ir piestiprināta informatīvā zīme “Ozollapa”. Zemes īpašniekiem tiks nosūtītas informatīvās vēstules par konstatētajiem dižkokiem.

Pārvalde informē, ka  dižkoki ir reģistrēti valsts dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols, kas ir publiski pieejama jebkuram interesentam: https://ozols.gov.lv/pub .

Informāciju iesniedza: Sanita Putna, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Atļauju un izvērtējumu sektora vecākā eksperte

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv