Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par mācību procesu novada vispārizglītojošajās un profesionālas ievirzes skolās

 Aglonas novada pašvaldība ir izdevusi 2020. gada 26. augusta rīkojumu Nr. 2-1.1/13 “Par mācību procesu novada vispārizglītojošajās un profesionālas ievirzes skolās”. Aglonas novada  pašvaldības vispārizglītojošajām un profesionālas ievirzes skolām, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un savas iespējas, sniegt informāciju, vai tās ir gatavas uzsākt 2020./2021.mācību gadu pēc IZM piedāvātā A modeļa (klātienē). Skolu direktoriem akceptēt piedāvāto  mācību modeli. Uzdodu skolu direktoriem:

  1. Izstrādāt un apstiprināt  kārtību mācību procesa organizēšanai atbilstoši izvēlētajam modelim.
  2.  Izstrādāt kārtību  par Covid-19 infekcijas ierobežošanas  pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanu.
  3. Izglītības iestādē noteikt atbildīgo  personu par Covid-19 infekcijas ierobežošanas  pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu.
  4. Līdz 2020. gada 28. augustam iesniegt elektroniski informāciju pašvaldībā par piedāvāto  mācību modeli katrā skolā.
  5. Zinību dienas norisi 1. septembrī organizēt, ievērojot valstī noteiktās prasības par pulcēšanās nosacījumiem, nodrošinot pasākuma dalībniekiem distancēšanos.

Lai ievērotu epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā, noteikt sekojošus pienākumus atbildīgajām personām:
(1) Izglītības iestādi  aizliegts  apmeklēt personām, kuras  atgriezušās  no  ārvalstīm, kuras SPKC  ir  noteicis  kā  valstis  ar  palielinātu  COVID – 19  izplatību, kuriem jāatrodas pašizolācijā. Ja tas ir izglītojamais, tad mācību iestāde nodrošina individuālu attālinātu  mācību procesu.
(2)Izglītības iestādes vadītāja pienākums ir nekavējoties ziņot par infekcijas gadījumu  novada domes izpilddirektoram. Mācību iestādei paredzēt iespēju 7. – 12. klasēm nepieciešamības gadījumā līdz 20% no mācību satura realizēt attālināti.
(3)Izglītības iestādēs mācību stundas organizēt pa klasēm, nevis kabinetiem, izņemot mācību procesa nepieciešamību – sportu, praktiskās nodarbības, informātiku, laboratorijas un pētnieciskos darbus. Starpbrīžos izglītojamajiem pārsvarā uzturēties savas klases telpās.
(4)Organizējot ēdināšanu, nodrošināt ne mazāk kā 3muz 1 skolēnu, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.
(5)Noteikt, ka izglītības iestādes direktors var nekavējoties pieņemt lēmumu par mācību procesa pāreju uz daļēju vai pilnībā attālinātu mācību procesu konkrētajā izglītības iestādē, ja tā rīcībā ir informācija par Covid-19 infekcijas apstiprināšanu kādam no izglītojamajiem vai darbiniekiem, kā arī, ja novadā vai kaimiņu pašvaldībās tiek reģistrēts Covid-19 uzliesmojums, vai saglabājas augsts infekcijas izplatības rādītājs, kuru nosaka SPKC.
(6)Noteikt transporta nodaļas vadītāju Aivaru Rivaru par atbildīgo par pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu, kuri tiek izmantoti izglītojamo pārvadāšanai, dezinficēšanu. Izglītojamo pārvadāšanas laikā ir aizliegts pārvadāt nepiederošās personas. Ja izglītojamais ceļā  uz/ no izglītības iestādes izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām personām, izņemot savus ģimenes locekļus vai skolas biedrus, jālieto sejas maskas.
(7)Skolēniem, skolēnu vecākiem un skolotājiem iepazīties ar Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajiem ieteikumiem mācību procesa organizēšanā, kā arī sekot skolu individuāliem norādījumiem.
Rīkojuma izdošanas pamats:

  1. Ieteikumi mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā https://izm.gov.lv/images/Ieteikumi_mac_proc.pdf
  2. Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai

https://izm.gov.lv/images/Skola2030_VISC_PILNVEIDOTAS_Vadlinijas_COV19_FINAL.pdf

Novada domes priekšsēdētājs       Juris Butēvics

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv