Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par meža ugunsnedrošo laikaposmu

Valsts meža dienests paziņo, ka pamatojoties uz 2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” 29. punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, tiek noteikts meža ugunsnedrošā laikaposma sākums visā valsts teritorijā sākot ar 2016. gada 2. maiju.

Lai mazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, visiem iedzīvotājiem no 2. maija, uzturoties mežā, ir noteikti atsevišķi aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un kriminālatbildību.

Uzturoties mežos un purvos ugunsbīstamajā periodā aizliegts:

- nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai citus gruzdošus priekšmetus;
- kurināt ugunskurus, izņemot atbilstoši ierīkotās vietās;
- atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
- dedzināt sadzīves atkritumus un ciršanas atliekas;
- braukt ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem;
- ekspluatēt uz meža ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus bez dzirksteļu slāpētājiem.

Mežizstrādātājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma izsludināšanu mežā ir jāpārtrauc zaru un ciršanas atlieku dedzināšana, bet meža īpašniekiem ir jāatbrīvo meža ceļi un stigas no sagāztajiem kokiem,  lai meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties.
Neuzmanīga rīcība ar uguni ir galvenais meža ugunsgrēku izcelšanās iemesls. Tas jāpatur prātā visiem meža apmeklētājiem, it īpaši sēņotājiem un ogotājiem.
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums pastiprina īpašnieka atbildību par ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā un uzliek par pienākumu veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.
10.1 pants Meža īpašnieka ( valdītāja ) pienākumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā.

(1) Meža īpašnieka (valdītāja) pienākums ir nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā.
(2) Meža īpašnieks (valdītājs) pēc Valsts meža dienesta amatpersonas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta inspektora pieprasījuma veic meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

Ko ietver ugunsgrēka vietas uzraudzība?
Ugunsgrēka vietas uzraudzība – ir meža ugunsgrēka dzēšanas darbu stadija, kad ugunsgrēks ir ierobežots un tiek veikta atsevišķu gruzdošu vietu uzraudzība, kuru kopējā platība nepārsniedz 25 kvadrātmetrus un, ja nepieciešams, tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu ugunsgrēka atkārtotu izcelšanos. Ugunsgrēka vietas uzraudzība ietver šādus darbus:

- ugunsgrēka vietas periodiska novērošana;
- atsevišķu gruzdošu vietu, zaru, pagaļu un celmu dzēšana ar vienkāršiem paņēmieniem (lejkannu, lāpstu u.c.);
- Valsts meža dienesta tūlītēja informēšana par ugunsgrēka atjaunošanos.

Dzēšanas darbu vadītājam ir jāiepazīstina meža īpašnieks (valdītājs) ar:
- ugunsgrēka vietas uzraudzības kārtību un laiku;
- vienkāršiem dzēšanas paņēmieniem;
- darba aizsardzības prasībām.

Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā strādā 3 meža ugunsdzēsības stacijas (MUS) Daugavpilī, Līvānos un Krāslavā. Zvanīt un sniegt ziņas par meža ugunsgrēkiem un citu ar meža ugunsgrēkiem saistītu informāciju var MUS „Daugavpils” – 65447470; +371 26678300, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – 112

Avots: Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv