Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšamas nodokļu maksātājiem juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā – ja ar tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeidzot bankrota procedūru.

Savukārt Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

No 10.02.2015. līdz 02.03.2016. SIA Tanal ir bijusi likvidācijas procesā, 2016. gada 2. martā SIA Tanal izslēgta no uzņēmumu reģistra.

Saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa datu bāzē esošo informāciju, SIA “Tanal”, vienotais reģistrācijas Nr. 42403009202, piederēja nekustamais īpašums “Borovka” Aglonas novadā (zeme, kadastra Nr. 6072 006 0065). Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa datu bāzē SIA “Tanal” ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds:

Rādītāji

Par zemi –

Kopā

Periods, par kādu izveidojies parāds

2005.-2019.

Pamatparāds

149,52

149,52

Pamata parāda palielinājums

1,25

1,25

Nokavējuma nauda

145,87

145,87

Pavisam

296,64

296,64

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 1. punktu, trešo daļu, Aglonas novada dome 28.06.2019. (protokols Nr.11., 16.§, 16.2. p.)  nolēma dzēst SIA “Tanal” nekustamā īpašuma nodokļa parādu par summu 296,64 eiro.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS