Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu un norakstīšanu

            Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu Aglonas novada dome veic Aglonas novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros. 


Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma parādus, kā arī ar tiem saistītos nokavējuma naudas un soda naudas gadījumos, kad fiziskajai personai – nodokļa maksātajam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējas no mantiniekiem piedzīt nodokļa parādus, dzēš attiecīgā pašvaldība.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta trešo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Aglonas novada dome nolēma (31.01.2018.  Domes sēdes protokols Nr.4. §15.):

  1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus sekojošām mirušām personām:

1.1. I.A., personas (miršanas datums 19.05.2005.) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ,,Vāverēni” zemi EUR 482,04 apmērā, tai skaitā parādu EUR 241,02 un nokavējuma naudu EUR 241,02. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ,,Vāverēni” māja EUR 11,86 apmērā, tai skaitā parādu EUR 6,09 un nokavējuma naudu EUR 5,77;

1.2. O. Dž., personas (miršanas datums 03.11.2009.), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ,,Safari” zemi EUR 295,22 apmērā, tai skaitā parādu EUR 150,25 un nokavējuma naudu EUR 144,97. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ,,Safari” māja EUR 04,78 apmērā, tai skaitā parādu EUR 02,46 un nokavējuma naudu EUR 02,32;

1.3. N.M., personas (miršanas datums 20.01.2008.), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ,,Sopiņi” zemi EUR 50,44 apmērā, tai skaitā parādu EUR 25,55 un nokavējuma naudu EUR 24,89;

1.4. A.N., personas (miršanas datums 30.03.2013.), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ,,Degšņi” zemi EUR 59,54 apmērā, tai skaitā parādu EUR 32,23 un nokavējuma naudu EUR 27,31. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ,,Degšņi” māja EUR 03,05 apmērā, tai skaitā parādu EUR 01,59 un nokavējuma naudu EUR 01,46;

1.5. S.P., personas (miršanas datums 12.12.2010.), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ,,Ežumājas” zemi EUR 181,19 apmērā, tai skaitā parādu EUR 102,30 un nokavējuma naudu EUR 78,89;

1.6. Ļ.P., personas (miršanas datums 20.03.2004.), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ,,Putni” zemi EUR 183,11 apmērā, tai skaitā parādu EUR 93,98 un nokavējuma naudu EUR 89,13;

1.7. A.U., personas (miršanas datums 04.05.2012.), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu Bez adrese zemi EUR 25,39 apmērā, tai skaitā parādu EUR 13,30 un nokavējuma naudu EUR 12,09;

  1. Gadījumā, kad, lēmuma pirmajā punktā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru  un pamatparāda pieaugumu.
  2. Par lēmumprojekta 1., 2.punkta izpildi noteikt atbildīgo Aglonas novada domes finanšu nodaļu.
  3. Publicēt Aglonas novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

Informāciju iesniedza: Lelde Bartuša, Aglonas novada pašvaldības jurists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv