Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par pārtikas paku piegādi skolēniem

Aglonas novadā nodrošinās pārtikas paku piegādi pēc bērnu vecāku telefoniska pieprasījuma reizi divās nedēļās 1.-12. klašu skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Aglonas novada administratīvajā teritorijā un kuri mācās Aglonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, un kuriem Aglonas novada pašvaldība līdz šim ir apmaksājusi ēdināšanu, kā arī Aglonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, kuriem pašvaldība apmaksā ēdināšanas pakalpojumu.

Pieteikties pārtikas pakas saņemšanai var Aglonas novada Sociālajā dienestā, atbildīgā persona – Aglonas novada Sociālā dienesta vadītāja Ārija Perševica e-pasts arija.persevica@aglona.lv, telefona numurs: 29403536.

Pašvaldība lūdz vecākus pieteikties  attālināti uz norādīto tālruni norādot bērna vārdu, uzvārdu, mācību iestādi, piegādes vietu, tālruņa numuru saziņai.

Privātuma paziņojums par personas datu apstrādi izglītojamo ēdināšanas paku pieteikumu apstrādes un izpildes (paku piegāde) procesā

 Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2. p. informējam:

1. Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv
2. Pašvaldības kontaktpersona pieteikumu apstrādē Ārija Perševica, e-pasts: arija.persevica@aglona.lv, tālrunis: 29403536;
3. datu aizsardzības speciālista kontakti: pda@aglona.lv
4. apstrādes mērķis: izglītojamo ēdināšanas paku pieteikšanas procesa nodrošināšana – apzināšana, uzskaite, piegāde;
5. apstrādes tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas
6.1.p. c) – uz pārzini attiecināms juridisks pienākums,
6.1.p. e) – īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras,
6. Personas datu saņēmēji – pašvaldības administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti pieteikumu apstrādes un izpildes procesā (sociālā dienesta un grāmatvedības darbinieki);
7. Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
8. Pēc pieteikumu apstrādes personas dati tiks uzglabāti 2 mēnešus;
9. Pieteicējam (kā datu subjektam) un/vai izglītojamā (kā datu subjekta) likumiskajam pārstāvim, ir tiesības:
a) pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi;
b) vērsies ar jautājumiem vai sūdzību pie pārziņa, pārziņa datu aizsardzības speciālista, kā arī, uzraugošajā iestādē  Datu Valsts Inspekcijā.
10. Iesniedzot pieteikumu, pieteicējs apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pieteikumu apstrādes un izpildes procesā.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv