Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par publisko apspriešanu

Aglonas novada dome 2019. gada 10. septembrī lēmusi  rīkot sabiedrisko apspriešanu jautājumā  vai Aglonas novada iedzīvotāji atbalsta no Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas pagastu pārvaldēm saņemto priekšlikumu par atdalīšanos no Aglonas novada, lai pievienotos Krāslavas novadam (novada domes lēmums http://www.aglona.lv/novada-dome/sezu-protokoli/.


21.03.2019. Saeima pieņēmusi likumu “Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”, kas paredz līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas. Šobrīd izstrādātajā teritoriālās reformas modelī plānots Aglonas novadu pievienot Preiļu novadam. Ņemot vērā to, ka izskanējusi Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas pagastu iedzīvotāju neapmierinātība ar plānoto reformas modeli, deputāti lēmuši rīkot publisko apspriešanu.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka kritērijus, pēc kuriem izveido republikas pilsētu un novadu teritorijas, tas ir: 1) novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota, un tajā ir lauku teritorijas un apdzīvotās vietas; 2) novada pašvaldība nodrošina likumā noteikto funkciju izpildi; 3) novada teritorijā ir ne mazāk par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju; 4) novada teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju vai pilsēta; 5) attālums no ikvienas apdzīvotās vietas novadā līdz novada administratīvajam centram nepārsniedz 50 kilometrus, un ceļa infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram; 6) ir nodrošināta optimāla novada teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo pašvaldību intereses un vēsturiskos sakarus.

Gan pievienojot šobrīd esošo Aglonas novadu nesadalītu Preiļu novadam, gan sadalot novadu un pievienojot daļu Preiļu novadam, daļu Krāslavas novadam, abos gadījumos izpildās likuma priekšnoteikumi, tādēļ svarīgi ņemt vērā iedzīvotāju viedokli par novada teritoriju, kā arī iespējām saņemt pakalpojumus iedzīvotājiem pēc reformas.

Administratīvi teritoriālā iedalījuma modelis ir sabiedrībai svarīgs jautājums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48. panta otrā daļa nosaka, ka sabiedrībai svarīgos jautājumos iestādei ir pienākums rīkot publisku apspriešanu, to paredz arī Aglonas novada domes nolikums.

Aicinām pilngadīgos Aglonas novadā deklarētos iedzīvotājus izteikt savu viedokli par novada sadalīšanu, no 2019. gada 17. septembra līdz 11. oktobrim, aizpildot aptaujas anketu un nogādājot to novada domē, sava pagasta pārvaldē, atsūtot pa pastu vai elektroniski.

APTAUJAS ANKETA

Anketā jānorāda patiesi personu identificējoši dati.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2. p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          aptaujas anketās norādīto personas datu apstrādes mērķis ir sabiedrības viedokļa noskaidrošana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācijas sabiedrisko attiecību speciālists, pagastu pārvalžu vadītāji;
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc anketu apstrādes pretendentu personas dati tiks uzglabāti 1 gadu;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot aptaujas anketu, aptaujas dalībnieks apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi  aptaujas procesā.

 

Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, Aglonas novada domes juriste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv