Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par valsts līdzekļiem jaunas grāmatas Aglonas novada bibliotēkās

2012. gada septembrī Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF) izsludināja projektu konkursu literatūras nozares mērķprogrammā «Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām». Preiļu galvenā bibliotēka (projektus varēja iesniegt tikai reģionu galvenās bibliotēkas) izstrādāja un iesniedza projektu «Jaunas grāmatas Preiļu reģiona bibliotēkām». Rezultātā pēc projekta izvērtēšanas no Valsts Kultūrkapitāla fonda Preiļu galvenajai bibliotēkai tika piešķirts finansējums 3413 latu apmērā. 

Pērnā gada nogalē noslēgts līgums par VKKF padomes piešķirtā finansējuma saņemšanu un iepirktas 634 grāmatas saskaņā ar finansēto grāmatu sarakstu. Aglonas novada bibliotēkām tika piešķirts finansējums 373 lati, informējusi Aglonas novada centrālās  bibliotēkas vadītāja  Dzintra Savitska.
Aglonas novada bibliotēku fondi papildināti arī programmas «Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai» ietvaros. Preiļu reģiona publisko bibliotēku krājums tika papildināts ar 468 grāmatu eksemplāriem kopsummā par 3211 latiem, tai skaitā Aglonas novada bibliotēkas savus fondu krājumus papildināja par 626 latiem.
Bibliotēkas saņēma grāmatas par Latvijas un Eiropas kopējo vēsturi un kultūrvēsturi, vārdnīcas, enciklopēdijas, uzziņu literatūru, izdevumus līvu, latgaliešu, Latvijas mazākumtautību un Eiropas Savienības valstu valodās, daiļliteratūru, kā arī klausāmgrāmatas un citi izdevumus, kuru izmantošana iespējama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.