Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par Veselības inspekcijas piedāvātajām e – iespējām iedzīvotājiem

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) atgādina par iedzīvotāju ērtībai izstrādātājiem e-pakalpojumiem*, kuri ir pieejami portālā www.latvija.lv un Inspekcijas tīmekļvietnē www.vi.gov.lv. E-pakalpojumi ir izstrādāti ar mērķi atvieglot klientu sadarbību ar Veselības inspekciju, piedāvājot ikvienam papildu iespēju saziņai ar Inspekciju. E-pakalpojumiem ir vairākas būtiskas priekšrocības. Portālā www.latvija.lv iesniegtie iesniegumi vai pieteikumi ir juridiski līdzvērtīgi papīra formātā vai ar e-parakstu iesniegtajiem dokumentiem. Iesnieguma aizpildīšana portālā www.latvija.lv ir ļoti vienkārša – iedzīvotājam ir tikai jāievada visa nepieciešamā informācija stingri definētajos laukos. Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un nosūtīt Veselības inspekcijai iedzīvotājam ērtā laikā.

Patlaban iedzīvotāji portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Iesniegums Veselības inspekcijai” (pakalpojumu var atrast arī Inspekcijas tīmekļvietnē sadaļā „E-pakalpojumi”— Iesniegums Veselības inspekcijai), var sagatavot un iesniegt elektronisku iesniegumu vai atsauksmi par Inspekcijas kompetences jomām. Piemēram, par higiēnas prasību ievērošanu sabiedriskajās vietās (ārstniecības iestādēs, izglītības iestādēs, frizētavās u.c.), par dzeramā un peldvietu ūdens kvalitāti, par nekvalitatīvi veiktu ārstēšanu, par aptiekās sniegtajiem pakalpojumiem, zāļu izsniegšanu u.c. Plašāka informācija par iesniegumu izskatīšanu ir pieejama Inspekcijas tīmekļvietnē: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/izskat.

Buklets_ par_nepartrauktas_darbibas_talruna_numuru_timekla_versija

Savukārt, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu „Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai” (Inspekcijas tīmekļvietnē sadaļā „E-pakalpojumi” — Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai), var sagatavot un iesniegt Inspekcijai elektronisku pieteikumu. Piemēram, atzinumam par objekta higiēnisko novērtējumu, atzinumam par testēšanas pārskatu, produktu higiēnas novērtējumam u.c. Plašāka informācija par pieteikumiem ir pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnē: http://vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/vides-veselība

Papildus jau iepriekšminētajam Inspekcija ir izstrādājusi arī informatīvo e-pakalpojumu, ar kura palīdzību iedzīvotāji šobrīd var iegūt informāciju par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām izglītības iestādēm (skolas un pirmsskolas izglītības iestādes), bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (t.sk. auklēm), skaistumkopšanas saloniem, solārijiem, publiskajiem peldbaseiniem un pirtīm, to izpildes veidiem, kā arī citu noderīgu informāciju. Informatīvā e-pakalpojuma saturu ir paredzēts papildināt arī ar citu Inspekcijas kompetences jomu normatīvo aktu un to izpildes veidu aprakstu.

Informācija ir pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes sadaļā E-Pakalpojumi —  Informācija par patērētāja tiesībām saņemt kvalitatīvu pakalpojumu/preci. Ievadot meklētāja laukā interesējošā pakalpojuma atslēgvārdu, piemēram, „peldbaseins”, jebkurš var iepazīties ar higiēnas prasībām, kurām jābūt ievērotām publiskajos peldbaseinos, kā arī citu noderīgu informāciju. Informatīvais e-pakalpojums sniedz iespēju iegūt visu nepieciešamo informāciju vienuviet, tādējādi ietaupot laiku.

Par Veselības inspekcijas piedāvātajām e – iespējām juridiskām personām

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) atgādina par juridisku personu ērtībai izstrādātajiem e-pakalpojumiem*, kas sniedz iespēju jebkuram elektroniskā veidā iesniegt iesniegumu, paziņojumu vai pieteikumu, kā arī iegūt visu nepieciešamo informāciju par normatīvo aktu prasībām, kas ir saistošas Inspekcijas uzraudzības objektu pārstāvjiem.

Patlaban portālā www.latvija.lv juridiskām personām ir pieejami šādi Inspekcijas e-pakalpojumi:

Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi – nodrošina iespēju uzraudzības objektu pārstāvjiem elektroniski informēt Inspekciju par konstatēto neatbilstību novēršanu, uzdoto veicamo pasākumu izpildi, t.sk. pēc darbības apturēšanas un pēc brīdinājuma par darbības apturēšanu. Pakalpojums nodrošina arī iespēju iesniegt paziņojumu ar lūgumu pagarināt termiņu uzlikto pienākumu izpildei;

Paziņojums Veselības inspekcijai par darbībām farmācijas jomā – nodrošina iespēju ar farmāciju saistītam juridiskām personām elektroniski sagatavot un iesniegt paziņojumu par nepārtrauktas darbības tālruņa numuru un kontaktpersonām, kas ir atbildīgas par zāļu atsaukšanu; ziņojumu par zāļu atsaukšanu; informāciju par zāļu reklāmas semināru;

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai – atzinumam par iespējamiem elektromagnētiskā lauka līmeņiem; atzinumam par dzeramā ūdens īpašo normu piemērošanu; produktu higiēnas novērtējumam; objektu, procesu un pakalpojumu (būvprojektu/teritorijas plānojums, aizsargjoslu saskaņošana; atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai u.c.) higiēnas novērtējumam, atļaujai par zāļu iegādi u.c.;

Iesniegums Veselības inspekcijai – nodrošina iespēju ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām pieprasīt un saņemt ārstniecības personas identifikatoru elektroniskā veidā, kā arī nodrošina iespēju ārstniecības iestādēm iesniegt apliecinājumu par vides pieejamību elektroniskā veidā.

E-pakalpojumu izmantošanai ir vairākas ļoti būtiskas priekšrocības. Elektroniski iesniegtie iesniegumi, paziņojumi vai pieteikumi ir juridiski līdzvērtīgi papīra formātā vai ar e-parakstu iesniegtajiem dokumentiem. Iesnieguma aizpildīšana portālā www.latvija.lv ir ļoti vienkārša – iesniedzējam ir tikai jāievada visa nepieciešamā informācija stingri definētajos laukos. Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un nosūtīt Veselības inspekcijai iesniedzējam ērtā laikā.

Papildus jau iepriekšminētajam Inspekcija ir izstrādājusi arī informatīvos e-pakalpojumus – skaidrojumus jomu profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi. Informācija ir pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes sadaļā E-pakalpojumi — Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi. Ievadot meklētāja laukā interesējoša objekta atslēgvārdu, piemēram, „vidusskola”, jebkurš var iepazīties ar normatīvo aktu prasībām objekta darbības uzsākšanai, higiēnas prasībām, veselības aprūpes organizēšanu skolā u.c. prasībām. Informatīvais e-pakalpojums sniedz iespēju iegūt visu nepieciešamo informāciju vienuviet, tādējādi ietaupot laiku.

Papildu informāciju par Inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem ir iespējams iegūt Inspekcijas tīmekļa vietnes sadaļā E-pakalpojumi vai rakstot uz e-pastu: epak.info@vi.gov.lv .

*Inspekcijas e-pakalpojumi izstrādāti ERAF projekta „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1. posms” ietvaros.

Informāciju iesniedza:  Agnese Gusarova,Veselības inspekcijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālrunis: 28342858, e-pasts: agnese.gusarova@vi.gov.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv